Aktivitetet policore në trafik gjatë muajit mars 2018 dhe hartimi/shpërndarja në shkolla e fletëpalosjes “Lëvizni të sigurt në trafik”

Prishtinë, 13 prill 2018


Policia e Kosovës me njësitet e saj, me qëllim të ngritjes së nivelit të sigurisë rrugore dhe uljen e aksidenteve, në vazhdimësi aplikon aktivitete të shtuara në zbatimin e ligjeve të fushës së trafikut rrugor, gjegjësisht zbatimin e autorizimeve dhe kompetencave të dhëna.


Në kuadër të këtyre autorizimeve dhe kompetencave gjatë periudhës kohore 01.03.2018 deri 31.03.2018 janë identifikuar një numër i konsiderueshëm i kundërvajtësve, ndaj të cilëve janë ndërmarrë të gjitha veprimet të cilat dalin nga ligjet e aplikueshme. 

Të dhëna statistikore rreth numrit dhe llojit të gjobave: 

 

 

Hartimi dhe shpërndarja e fletëpalosjes “Lëvizni të sigurt në trafik”


      Divizioni i Komunikacionit Rrugor me qëllim të ofrimit të sigurisë në trafikun rrugor, ngritjes së vëmendjes për një kujdes më të shtuar për të gjithë pjesëmarrësit në trafik, si dhe bazuar në Deklaratën e nënshkruar nga Ministri i Punëve të Brendshme dhe Drejtori i Përgjithshëm i Policisë së Kosovës që viti 2018 të jetë vit i sigurisë dhe i standardeve në trafikun rrugor, ka hartuar fletëpalosjen “Lëvizni të sigurt në trafik”. 


Në theks të veçantë kjo fletëpalosje u është dedikuar fëmijëve të grupit parashkollor dhe ciklit të ulët shkollor ku përmes kësaj broshure do të marrin njohuritë themelore të lëvizjes së sigurt në trafik.


Numri i fletëpalosjeve të shtypura është 50000 copa dhe atë në gjuhën shqipe, gjuhën serbe dhe gjuhën angleze.


Apeli: 


Policia e Kosovës vazhdon të apelojë tek të gjithë pjesëmarrësit në trafikun rrugor, që t’ju përmbahen dispozitave ligjore, të rritet vigjilenca, të shtohet kujdesi në respektimin e rregullave që dalin nga ligjet e trafikut, për të garantuar një siguri më të madhe për të gjithë pjesëmarrësit në rrugë, me qëllim të shmangies së aksidenteve rrugore në tërësi e në veçanti të atyre me pasoja fatale.Lëvizni të sigurt në trafik


Move safely in traffic


Kretajte se bezbedno u saobraćaju 
Me respekt


Zyra për Informim e PK-së

DPP, Prishtinë          

 

Raporto krimin