Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Angazhimet policore në mbarëvajtje të sigurisë -Policijska angažovanja na održavanju bezbednosti

Prishtinë, më 26 maj 2023
Policia e Kosovës (PK), sipas autorizimeve ligjore dhe kushtetuese po ndërmerr veprimet e saja policore në ofrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike si dhe ndërmarrjen e masave policore me qëllim të parandalimit të të gjitha veprimtarive kriminale që paraqiten në vend.
Sipas detyrës zyrtare, sot Policia e Kosovës është duke asistuar kryetarët e komunave veriore Zveçan, Leposaviq dhe Zubin Potok, për të ushtruar të drejtën e tyre në punë, në objektet zyrtare të komunave përkatëse.
Priština, 26 maj 2023
Policija Kosova (PK), u skladu sa zakonskim i ustavnim ovlašćenjima, preduzima svoje policijske radnje na održavanju, čuvanju reda i javne bezbednosti, kao i preduzima policijske mere u cilju sprečavanja svih kriminalnih aktivnosti koje se dešavaju u zemlji.
Policija Kosova danas po službenoj dužnosti pomaže predsednicima severnih opština Zvečan, Leposavić i Zubin Potok da ostvare svoje pravo na rad, u službenim objektima dotičnih opština.
Statstikat e përgjithshme: 2023-08-05
1
Aksidentet Fatale
28
Aksidentet Me te Lenduar
22
Aksidentet Pa te Lenduar
1354
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
29
Arrestime
24
Ne Mbajtje