Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

INFORMACION SHTESË

INFORMACION SHTESË

Prishtinë, 23 janar 2023

Referuar pyetjeve dhe interesimit nga media të ndryshme lidhur me rastin e ndodhur sot në Bistricë të Leposaviqit, ku janë rrezikuar zyrtarët policor gjatë realizimit të detyrave dhe autorizimeve ligjore, ju informojmë se;

Policia e Kosovës sipas detyrës zyrtare ka ndërmarr veprimet e nevojshme operative hetimore dhe ka identifikuar dy persona të dyshuar, verifikimet e të cilëve kanë rezultuar me përfshirjen e tyre në veprimtari kriminale.

Personat e dyshuar të përfshirë në këtë rast sipas të dhënave rezultojnë të jenë persona me të kaluar kriminale dhe të përfshirë në dhjetëra veprave penale dhe kundërvajtje si:

1. I dyshuari mashkull kosovar me iniciale (D.S. 1991), dyshohet të jetë i përfshirë në mbi 80 vepra penale, nga to i dyshuar edhe për vepra penale si; vrasje, detyrim, armëmbajtje pa leje, sulm, pengim i personit zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare, kanosje, vjedhje e rëndë, shkaktim i rrezikut të përgjithshëm, grabitje etj., etj. I njëjti ka kryer edhe mbi (20) kundërvajtje.

Po ashtu,

2. I dyshuari mashkull kosovar me iniciale (M.D. 1985), dyshohet të jetë i përfshirë në 17 vepra penale, nga to i dyshuar edhe për vepra penale si; vrasje, shtrëngim, armëmbajtje pa leje, vjedhje e rëndë, lëndim i rëndë trupor, kalim i paautorizuar i kufirit, manipulim me prova etj, etj. I njëjti ka kryer edhe (3) kundërvajtje.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar në realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore në interes të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike, ofrimit të sigurisë ndaj qytetarëve pa dallim, si dhe parandalimit të veprimtarive të ndryshme kriminale.

DODATNE INFORMACIJE

Priština, 23 januar 2023

Pozivajući se na pitanja i interesovanje različitih medija u vezi sa slučajem koji se danas dogodio u Bistrici, Leposavić, gde su policajci bili ugroženi tokom obavljanja svojih dužnosti i zakonskih ovlašćenja, obaveštavamo vas da je:

Policija Kosova po službenoj dužnosti, preduzela neophodne operativne istražne radnje i identifikovala dva osumnjičena lica, čije su provere rezultovale umešanošću u kriminalne radnje. Osumnjičena lica koja su umešana u ovaj slučaj prema podacima pokazuju se kao osobe sa kriminalnom prošlošću i umešane u više desetina krivičnih dela i prekršaja kao što su:
1. Osumnjičeni muškarac kosovskog državljanstva sa inicijalima (D.S. 1991), osumnjičen je da je umešan u preko 80 krivičnih dela, od kojih je osumnjičen i za krivična dela kao što su: ubistvo, prinuda, posedovanje oružja bez dozvole, napad, ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, pretnje, teška kradja, izazivanje opšte opasnosti, razbojništvo i sl.

Isti je takodje počinio više od (20) prekršaja.

Takodje,

2. Osumnjičeni muškarac kosovskog državljanstva sa inicijalima (M.D. 1985), osumnjičen je da je umešan u 17 krivičnih dela, od kojih je osumnjičen i za krivična dela kao što su: ubistvo, prinuda, posedovanje oružja bez dozvole, teška kradja, teška telesna povreda, neovlašćeni prelazak granice, neovlašćeno ometanje dokaza i sl.

Isti je počinio i (3) prekršaja.

Policija Kosova ostaje posvećena sprovodjenju zakonskih zadataka i ovlašćenja u interesu održavanja javnog reda i bezbednosti, pružanja bezbednosti gradjanima bez razlike, kao i sprečavanja raznih kriminalnih aktivnosti.

Biografia

Ushtrues detyre i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës

Z. Fehmi HOTI

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Statstikat e përgjithshme: 2023-01-27
0
Aksidentet Fatale
24
Aksidentet Me te Lenduar
20
Aksidentet Pa te Lenduar
1739
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
27
Arrestime
13
Ne Mbajtje