Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

INFORMACION ZYRTAR (nr.4)

INFORMACION ZYRTAR (nr.4)
Prishtinë, 01 gusht 2022
Policia e Kosovës, sipas detyrës zyrtare dhe autorizimeve ligjore po vazhdon angazhimet e saj në ofrimin e sigurisë, ruajtjen e rendit dhe sigurisë publike, zbatimin e vendimeve të institucioneve të RKS-së, si dhe ndërmarrjen e masave policore konform situatës dhe zhvillimeve në Veri të Mitrovicës.
Vendimi për pajisje me dokumentin për hyrje-dalje të qytetarëve që posedojnë dokument personal identifikimi të lëshuar nga autoritetet e Serbisë, të cilët paraqiten për kalim të kufirit shtetëror të Republikës së Kosovës, ka filluar të zbatohet në nivel vendi.
Dy pikat kufitare Jarinje dhe Bernjak vazhdojnë të mbesin të mbyllura për qarkullim, për shkak të vazhdimit të bllokimit të rrugëve në drejtim të këtyre dy pikë kalimeve kufitare, të cilat janë bërë me mjete të rënda nga persona/grupe të organizuara kriminale.
Informacionet zyrtare konfirmojnë se dje, më 31.07.2022 pas bllokimit të rrugëve në Veri të Mitrovicës, në katër raste ka pasur të shtëna me armë zjarri në drejtim të njësiteve policore si dhe në një rast është dëgjuar të ketë ndodhur një detonim. Fatmirësisht nuk raportohet për ndonjë qytetar apo zyrtar policorë të plagosur nga arma e zjarrit.
Deri më tani janë raportuar katër raste ku qytetarët shqiptarë të cilët kanë qarkulluar në atë pjesë janë ndaluar dhe maltretuar, duke iu shkaktuar lëndime dhe shkaktim të dëmeve materiale në automjetet e tyre, nga ana e personave të dyshuar të cilët dyshohet se janë pjesë e organizimeve të bllokimit të rrugëve.
Policia e Kosovës të gjitha veprimet e mëtejme do ti ndërmerre në bashkëpunim dhe koordinim me organet e drejtësisë.
INFORMACION ZYRTAR (nr.3) Data: 31.07.2022
Numër 175/2022
Prishtinë, 31 korrik 2022
Policia e Kosovës ka siguruar informacione zyrtare se në disa lokacione janë dëgjuar të shtëna me armë zjarri, ku disa prej të shtënave kanë qenë në drejtim të njësiteve policore, por fatmirësisht nuk ka të plagosur.
Po ashtu janë siguruar informacione nga ana e qytetarëve se ka raste ku janë ndaluar dhe maltretuar qytetarë shqiptarë, duke iu shkaktuar lëndime dhe shkaktim të dëmeve materiale në automjetet e tyre nga ana e personave të dyshuar të cilët dyshohet se janë pjesë e organizimeve të bllokimit të rrugëve.
INFORMACION ZYRTAR (nr.2)
Data: 31.07.2022
Numër 175/2022
Prishtinë, 31 korrik 2022
Referuar informacioneve zyrtare të deritanishme, vazhdojnë bllokimet e rrugëve në disa lokacione të ndryshme në Veri të Mitrovicës në drejtim të dy pikë kalimeve kufitare Jarinje dhe Bernjak, të cilat pika janë mbyllur për qarkullim.
Deri më tani nuk ka informacione zyrtare për ndonjë plagosje të qytetarëve apo të ndonjë zyrtari policorë, andaj ftojmë dhe iu bëjmë thirrje të gjitha mediave dhe qytetarëve që të mos bien pre e informacioneve-lajme të rreme, të cilat kanë tendencë destabilizimin e situatës dhe krijimin e panikut.
Policia e Kosovës vazhdon angazhimet e saja me njësitet policore, në ofrim e sigurisë për të gjithë qytetarët pa dallime, në interes të ruajtjes së rendit dhe sigurisë publike.
INFORMACION ZYRTAR (nr.1)
Data: 31.07.2022
Numër 175/2022
Prishtinë, 31 korrik 2022
Policia e Kosovës ka mbyllur kufirin për qarkullim udhëtar dhe për automjete në pikë kalimet kufitare Bernjak dhe Jarinje, për shkak të bllokimit të rrugëve në drejtim të këtyre pikë kalimeve kufitare Jarinje dhe Bernjak.
Njoftohen të gjithë qytetarët të shfrytëzojnë pikat tjera kufitare për qarkullim.
ZVANIČNA INFORMACIJA (Br.4)
Priština, 01 avgust 2022
Policija Kosova, po službenoj dužnosti i zakonskim ovlašćenjima, nastavlja sa svojim angažovanjem u pružanju bezbednosti, čuvanju reda i javne bezbednosti, sprovodjenju odluka institucija RKS-a kao i preduzimanju policijskih mera u skladu sa situacijom i dešavanjima na Severu Mitrovice.
Odluka o opremanju ispravom za ulazak – izlazak gradjana koji poseduju lični identifikacioni dokument izdat od strane vlasti Srbije, koji se javljaju na prelazu državne granice Republike Kosovo, počela je da se primenjuje na nivou mesta.
Dva granična prelaza Jarinje i Brnjak i dalje ostaju zatvorena za promet, zbog nastavka blokade puteva u pravcu ova dva granična prelaza, koje su stvorene teškom opremom od strane organizovanih kriminalnih lica/grupa.
Zvanične informacije potvrdjuju da je juče, 31.07.2022, nakon blokade puteva na Severu Mitrovice, u četiri slučaja pucano u pravcu policijskih jedinica kao i u jednom slučaju se čulo da je došlo do detonacije. Na sreću, nema izveštaja o povredjenim gradjanima ili policijskih službenika iz vatrenog otužja.
Do sada su prijavljena četiri slučaja gde su albanski gradjani koji su putovali u tom delu bili zaustavljani i maltretirani, nanošeći im povrede i materijalne štete na njihovim vozilima, od strane osumnjičenih lica za koje se sumnja da su deo organizacija za blokadu puteva.
Policija Kosova će sve dalje radnje preduzeti u saradnji i koordinaciji sa pravosudnim organima. ​
ZVANIČNA INFORMACIJA (br.3)
Priština, 31 jul 2022
Policija Kosova je obezbedila zvanične informacije da se u nekoliko lokacija čula pucnjava iz vatrenog oružja, gde su neki od pucnjeva bili usmereni u pravcu policijskih jedinica, ali na sreću nema povredjenih.
Takodje su obezbedjene informacije od strane gradjana da postoje slučajevi privodjenja i maltretiranja albanskih gradjana, kojima su nanešene povrede i materijalne štete na njihovim vozilima od strane osumnjičenih lica za koje se sumnja da su deo organizacija koji blokiraju puteve.
ZVANIČNA INFORMACIJA (br.2)
Priština, 31 jul 2022
Prema dosadašnjim zvaničnim informacijama, nastavljaju se blokade puteva na više različitih lokacija na Severu Mitrovice u pravcu dva granična prelaza Jarinje i Brnjak, koji su zatvoreni za promet.
Za sada nema zvaničnih informacija o bilo kakvim povredama gradjana ili policijskih službenika, stoga pozivamo i apelujemo na sve medije i gradjane da ne nasedaju na informativno-lažne vesti, koje imaju tendenciju da destabilizuju situaciju i stvaraju paniku.
Policija Kosova nastavlja svoja angažovanja sa policijskim jedinicama, u pružanju bezbednosti za sve gradjane bez razlike, u interesu čuvanja reda i javne bezbednosti.
Zvanična informacija (br.1)
31 jul 2022,
Policija Kosova zatvorila je granicu za putnički saobraćaj i vozila na graničnim prelazima Brnjak i Jarinje, zbog blokade puteva ka pravcu graničnih prelaza Jarinje i Brnjak.
Obaveštavaju se svi gradjani da za promet koriste druge granične prelaze.
OFFICIAL INFORMATION (no.4)
Prishtinë, 01 August 2022
Kosovo Police, according to official duties and legal authorizations, is continuing its commitments in providing security, maintaining order and public safety, implementing the decisions of the institutions of the RKS, as well as undertaking police measures in accordance with the situation and developments in the North of Mitrovica.
The decision to be equipped with the entry – exit document for of citizens who possess a personal identification document issued by the authorities of Serbia, who appear to cross the state border of the Republic of Kosovo, started to be implemented at the country level.
The two border crossing points Jarinje and Bernjak continue to remain closed to traffic, due to the continuation of blocking the roads in the direction of these two border crossing points, with heavy vehicles by organized criminal groups/persons.
Through the official information it is confirmed that yesterday, on 31.07.2022, after blocking the roads in the North of Mitrovica, in four cases there were shots fired towards police units, and in one case a detonation was heard. Fortunately, there are no reports of any citizens or police officers injured by firearms.
So far, four cases have been reported where Albanian citizens who moved in that area have been stopped and mistreated, causing injuries and material damage to their vehicles, by persons suspected of being part of the organizations of blocking roads.
The Kosovo Police will undertake all further actions in cooperation and coordination with the justice bodies.
OFFICIAL INFORMATION (no.3)
Prishtina, 31st of July 2022
The Kosovo Police has obtained official information that gunshots were heard in several locations and some of these shots were aimed at police units, but fortunately there were no injuries.
Also, from the citizens we received information that there are cases where Albanian citizens have been stopped and mistreated, causing injuries and causing material damage to their vehicles by suspected persons who are suspected of being part of the organizations that are blocking the roads.
OFFICIAL INFORMATION (no.2)
Prishtina, 31st of July 2022
Referring to the provided official information so far, road blockages are going on in several different locations in the North of Mitrovica in the roads leading to two border crossing points Jarinje and Bernjak. These crossing points are closed to traffic.
Until now there is no official information related to any injuries to citizens or any police officers, therefore we invite and call all the media and citizens to refrain from falling prey to fake news-information, which tend to destabilize the situation and establish panic.
The Kosovo Police continues its commitments with police units, in providing security for all citizens regardless, in the benefit of maintaining order and public safety.
OFFICIAL INFORMATION (nr.1)
Prishtina, 31st July 2022
The Kosovo Police has closed the border for passenger traffic and for vehicles at the Bernjak and Jarinje border crossing points, due to the blocking of the roads in the direction of the Jarinje and Bernjak border crossing points.
We inform all citizens that they should use other border crossing points for circulation, instead.
Statstikat e përgjithshme: 2024-05-17
0
Aksidentet Fatale
27
Aksidentet Me te Lenduar
36
Aksidentet Pa te Lenduar
1960
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
21
Arrestime
17
Ne Mbajtje