Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

INFORMIMI I KANDIDATËVE PĖR MBAJTJEN E INTERVISTËS NË PROCESIN E REGRUTIMIT DHE SELEKSIONIMIT PËR ZYRTARË POLICOR – INFORMISANJE KANDIDATA ZA ODRŽAVANJE INTERVJUA U PROCESU REGRUTACIJE I SELEKCIJE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

INFORMIMI I KANDIDATËVE PĖR MBAJTJEN E INTERVISTËS NË PROCESIN E REGRUTIMIT DHE SELEKSIONIMIT PËR ZYRTARË POLICOR – INFORMISANJE KANDIDATA ZA ODRŽAVANJE INTERVJUA U PROCESU REGRUTACIJE I SELEKCIJE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
Të gjithë kandidatët të cilët me sukses kanë kaluar testin e shkathtësive fizike i mbajtur me datën 16, 17, 18 dhe 19 Nëntor 2023 ftohen për intervistë.
Vendi i mbajtjes së intervistës është në Akademia e Kosovës për Siguri Publike (AKSP) në Vushtrri, sipas orarit të paraqitur në listat e publikuara në ueb faqen zyrtare të Policisë së Kosovës, në adresën: www.kosovopolice.com dhe në të gjitha Drejtoritë Rajonale të Policisë së Kosovës.
Në fillim të listës është informimi për vendin se ku do të mbahet intervista ndërsa data dhe koha e intervistës është në listën në vijim.
Kandidatet ditën e zhvillimit të intervistës duhet te paraqiten se paku 15 minuta para kohës se caktuar dhe duhet të kenë me vete:
1. Numrin e aplikacionit,
2. Letërnjoftimin ose pasaportën e Republikës së Kosovës.
Për çdo fazë të testimit rezultatet do të publikohen në faqen e internetit të Policisë së
INFORMISANJE KANDIDATA ZA ODRŽAVANJE INTERVJUA U PROCESU REGRUTACIJE I SELEKCIJE ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE
Pozivaju se na intervju svi kandidati koji su uspešno položili test fizičkih veština održan 16, 17, 18 i 19 Novembra 2023 godine.
Mesto održavanja intervjua je u Kosovskoj Akademiji za Javnu Bezbednost (KAJB) u Vučitrnu. Prema rasporedu prikazanom u listama objavljenim na ueb zvaničnoj strani Policije Kosova, na adresi: www.kosovopolice.com iu svim Regionalnim Direkcijama Policije Kosova.
Na početku liste je informacija o mestu gde će se intervju održati, dok je datum i vreme intervjua u sledećoj strani
Na dan intervjua, kandidati treba da se pojave najmanje 15 minuta pre zakazanog vremena i sa sobom treba imati:
1. Broj aplikacije,
2. Lična karta ili pasoš Republike Kosova.
Za svaku fazu testiranja, rezultati će se objaviti na internet strani Policije Kosova:
Statstikat e përgjithshme: 2023-11-22
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
40
Aksidentet Pa te Lenduar
1233
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
9
Arrestime
8
Ne Mbajtje