Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

KOMUNIKATË PËR MEDIA

KOMUNIKATË PËR MEDIA – PRESS RELEASE – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

KOMUNIKATË PËR MEDIA
Prishtinë, më 09 korrik 2024
Policia e Kosovës (PK), bazuar në udhëzimin administrativ për procedurën e gradimit për zyrtarë policorë, procedurën e standardeve të operimit, analizën e nevojave për personel të graduar sipas strukturës organizative dhe listës së personelit të autorizuar, sipas së cilës janë identifikuar mbi 350 pozita të lira për gradën rreshter, pas një periudhe mbi 11 vjet, me datën 12.02.2024 kishte shpallur procesin e gradimit për gradën rreshter, personel kyç për mbikëqyrje të vijës së parë dhe shërbimit sa më efektiv ndaj qytetarëve.
Lidhur me këtë konkurs, Policia e Kosovës ishte angazhuar në përgatitjen dhe mbarëvajtjen e tërë procesit, duke angazhuar personel të mjaftueshëm si dhe duke caktuar komisionet mbikëqyrëse të të gjitha fazave të procesit të gradimit për gradën rreshter.
Edhe pse i tërë procesi, përfshirë testimin me shkrim, ishte mirë i përgatitur dhe i organizuar, megjithatë pas shprehjes së disa pakënaqësive nga një numër i kandidatëve në këtë proces, Policia e Kosovës duke u bazuar në parimet e transparencës, etikës, vlerave themelore, integritetit profesional dhe besueshmërisë, ka angazhuar stafin policor në analizimin e procesit, gjithashtu është përfshirë edhe Inspektorati Policor i Kosovës (IPK) i cili ka bërë një inspektim të jashtëzakonshëm të këtij procesi.
Bazuar në të gjeturat e stafit policor të angazhuar për analizim të procesit si dhe raportit të inspektimit të IPK-së, është vlerësuar se procesi ka qenë në përgjithësi i rregullt dhe mirë i organizuar, përjashtimisht disa procedurave dhe çështjeve teknike e administrative, për të cilat IPK-ja ka dhënë rekomandimet e saja.
Andaj, me qëllim të eliminimit të të gjitha paqartësive dhe ruajtjes së kredibilitetit të procesit të cilat mund të zbehin imazhin e Policisë së Kosovës, si dhe bazuar në rekomandimet e IPK-së, Policia e Kosovës merr vendim për anulimin e konkursit për gradim në gradën rreshter të shpallur me 12.02.2024.
Policia e Kosovës, bazuar në të gjeturat dhe rekomandimet e IPK-së, pas rishikimit të procedurave dhe implementimit të ndryshimeve dhe rekomandimeve të IPK-së, do të fillojë me të gjitha përgatitjet e nevojshme administrative dhe logjistike, që procesi i gradimit për rreshter të vazhdohet sa më parë që të jetë e mundur.
Policia e Kosovës është organizatë transparente, llogaridhënëse dhe çdo gjë që mund të dëmtojë reputacionin apo të krijojë mosbesim të policëve e të publikut, do të punojë që ta ruajë dhe ta ngritë edhe më tej besueshmërinë e zyrtarëve të saj dhe publikut, duke ofruar transparencë, monitorim të procesit nga partnerë të jashtëm dhe mbikëqyrje të të gjitha proceseve.
PRESS RELEASE
Prishtina, 09th of July 2024
Kosovo Police (KP), based on the administrative instruction for the promotion procedure for police officers, the standards operation procedure, the analysis of the needs for promoted personnel according to the organizational structure and the list of authorized personnel, according to which over 350 positions have been identified as vacant for the rank of sergeant, after a period of over 11 years, on 12.02.2024, announced the promotion process for the rank of sergeant, key personnel for first line supervision and the most effective service to citizens.
Regarding this competition, the Kosovo Police was engaged in preparing and smooth running of the entire process, engaging sufficient personnel as well as appointing supervisory commissions for all phases of the promotion process for the rank of sergeant.
Although the entire process, including the test itself, was well prepared and organized, however, after the expression of some dissatisfaction by a number of candidates in this process, the Kosovo Police, based on the principles of transparency, ethics, fundamental values, professional integrity and reliability, has engaged the police staff in analyzing the process, the Kosovo Police Inspectorate (IPK) has also been involved, which has made an extraordinary inspection of this process.
Based on the findings of the police staff engaged in analyzing the process as well as the inspection report of the IPK, it has been assessed that the process was generally in order and well organized, with the exception of some procedures and technical and administrative issues, for which IPK has given its recommendations.
Therefore, aiming to eliminate all uncertainties and maintaining the credibility of the process which may impact the image of Kosovo Police, as well as based on the recommendations of the KPI, Kosovo Police makes a decision to cancel the competition for promotion to the rank sergeant announced on 12.02.2024.
The Kosovo Police, based on the findings and recommendations of the KPI, after reviewing the procedures and implementing the changes and recommendations of the KPI, will start with all the necessary administrative and logistical preparations, so that the process of promotion to sergeant continue as soon as possible.
The Kosovo Police is a transparent, accountable organization and anything that can harm the reputation or create mistrust of the police and the public, will work to maintain and further raise the credibility of its officials and the public, providing transparency, process monitored by external partners and supervision of all processes.
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE
Priština, 09 jul 2024
Policija Kosova (PK) na osnovu administrativnog uputstva za proceduru unapređenja policijskih službenika, standardnih operativnih procedura, analize potreba za unapređenim osobljem prema organizacionoj strukturi i listi ovlašćenog osoblja, prema kojoj je identifikovano preko 350 slobodnih pozicija za čin vodnika, nakon perioda dužeg od 11 godina, dana 12.02.2024. godine objavljen je proces unapređenja za čin vodnika, ključnog osoblja za nadzor prve linije i što efikasniju uslugu građanima.
Što se tiče ovog konkursa, Policija Kosova je bila angažovana na pripremi i nesmetanom odvijanju celog procesa, angažovanjem dovoljnog osoblja kao i imenovanjem nadzornih komisija za sve faze procesa unapređenja za čin vodnika.
Iako je ceo proces, uključujući i pismeni test, bio dobro pripremljen i organizovan, međutim, nakon iskazivanja određenog nezadovoljstva od strane jednog broja kandidata u ovom procesu, Policija Kosova, na osnovu principa transparentnosti, etike, osnovnih vrednosti, profesionalnog integriteta i pouzdanost, angažovala policijsko osoblje u analizi procesa, uključen je i Policijski Inspektorat Kosova (PIK), koji je izvršio vanrednu inspekciju ovog procesa.
Na osnovu nalaza policijskog osoblja angažovanog na analizi procesa kao i izveštaja inspekcije PIK, ocenjeno je da je proces generalno bio uredan i dobro organizovan, sa izuzetkom nekih procedura i tehničkih i administrativnih pitanja, za koje je PIK dao svoje preporuke.
Zbog toga, u cilju otklanjanja svih nejasnoća i održavanja kredibiliteta procesa koji mogu narušiti ugled Policije Kosova, kao i na osnovu preporuka PIK-a, Policija Kosova donosi odluku da poništi konkurs za unapređenje u čin vodnika objavljen 12.02.2024.
Policija Kosova, na osnovu nalaza i preporuka PIK-a, nakon razmatranja procedura i sprovođenja izmena i preporuka PIK-a, počeće sa svim neophodnim administrativnim i logističkim pripremama, kako bi se proces unapređenja u čin vodnika nastavio u najkraćem mogućem roku.
Policija Kosova je transparentna, odgovorna organizacija i sve što može narušiti reputaciju ili stvoriti nepoverenje policije i javnosti, radiće na održavanju i daljem podizanju kredibiliteta svojih službenika i javnosti, nudeći transparentnost, praćenje i nadzor procesa od strane spoljnih partnera i svih procesa.
Statstikat e përgjithshme: 2024-06-03
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
31
Aksidentet Pa te Lenduar
1521
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
11
Arrestime
03
Ne Mbajtje