Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

KOMUNIKATË PËR MEDIA – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

KOMUNIKATË PËR MEDIA

Prishtinë, më 8 dhjetor 2022

Ruajtja e rendit publik, garantimi i sigurisë, mbrojtja e jetës dhe pronës për të gjithë qytetarët pa dallim, janë ndër objektivat kryesore të Policisë së Kosovës.

Në aspektin operacional policor, Policia e Kosovës ka kapacitete për menaxhimin dhe kontrollin e situatës së sigurisë dhe ruajtjen e rendit në gjithë vendin, si dhe ndërmarrjen e veprimeve për zbatimin e ligjshmërisë në vend.

Prioritet i Policisë së Kosovës është ofrimi i sigurisë për të gjithë qytetarët, andaj duke vlerësuar situatën dhe rrjedhat aktuale në komunat veriore, policia ditëve në vijim do të rris prezencën policore në veri me qëllim të arritjes së objektivave të policisë.

Policia e Kosovës në vazhdimësi përcjellë dhe analizon zhvillimet në vend, duke bërë vlerësime profesionale në bazë të të cilave ndërmerr masa të nevojshme, të arsyeshme dhe të ligjshme për zbatimin e ligjit dhe vendimeve të autoriteteve shtetërore të Kosovës.

Policia e Kosovës do të vazhdojë angazhimin e saj në realizimin e detyrave policore në shërbim të qytetarëve të vendit, komuniteteve pa dallim dhe ofrimin e sigurisë së përgjithshme në gjithë territorin e vendit.

SAOPŠTENJE ZA MEDIJE

Priština, 08 decembar 2022

Održavanje javnog reda, garantovanje bezbednosti, zaštita života i imovine svih gradjana bez razlike su medju glavnim ciljevima Policije Kosova.

U policijskom operativnom aspektu, Policija Kosova ima kapacitete za upravljanje i kontrolu bezbednosne situacije i održavanje reda u celoj zemlji, kao i preduzimanje radnji za sprovodjenje zakonitosti u zemlji.

Prioritet Policije Kosova je da obezbedi bezbednost za sve gradjane, stoga, ocenjujući situaciju i trenutna dešavanja u severnim opštinama, policija će narednih dana pojačati prisustvo na severu sa ciljem ostvarivanja policijskih objektiva.

Policija Kosova kontinuirano prati i analizira dešavanja u zemlji, vršeći stručne procene na osnovu kojih preduzima neophodne, razumne i zakonite mere za sprovodjenje zakona i odluka državnih organa Kosova.

Policija Kosova će nastaviti svoju posvećenost u realizaciji policijskih dužnosti u službi gradjana zemlje, zajednica bez razlike i obezbedjivanja opšte bezbednosti na celoj teritoriji zemlje.

Biografia

Ushtrues detyre i Drejtorit të Përgjithshëm të Policisë së Kosovës

Z. Fehmi HOTI

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Statstikat e përgjithshme: 2023-01-27
0
Aksidentet Fatale
24
Aksidentet Me te Lenduar
20
Aksidentet Pa te Lenduar
1739
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
27
Arrestime
13
Ne Mbajtje