Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

KOMUNIKATË PËR MEDIA –shtesë 3 – SAOPŠTENJE ZA MEDIJE (dodatno 3.) – PRESS RELEASE – additional information 3

KOMUNIKATË PËR MEDIA –shtesë 3
Prishtinë, më 24 shtator 2023
Si rezultat i përkushtimit dhe angazhimit të njësiteve relevante policore, në kuadër të perimetrit të caktuar të sigurisë është arrestuar edhe sulmuesi i dytë, i cili gjithashtu ka qenë në uniformë ushtarake dhe i armatosur me armë të gjata dhe municion.
Deri më tani sipas informacioneve nga terreni tre sulmues janë vrarë, janë arrestuar dy sulmues dhe katër persona të dyshuar të cilët ishin hasur nën posedim ilegal të radiolidhjeve, e të cilët dyshohet se ndërlidhen me grup terroristë.
Në orët e vona intensiteti i sulmeve ndaj zyrtarëve policorë ka rënë, por situata e sigurisë ende vazhdon të jetë e tensionuar, përderisa njësitet policore gjatë kontrollit në disa lokacione, objekte banimi dhe në disa automjete që janë përdorur nga grupi terrorist për bllokim të rrugëve, përfshirë automjetet që kanë qenë përreth manastirit në Banjskë, janë gjetur të mbushura përplot me arsenal armësh.
Sipas informacioneve fillestare bëhet fjalë për gjetjen e dhjetëra, qindra armëve të llojeve dhe kalibrave të ndryshëm, uniforma dhe pajisje logjistike, përfshirë armë ushtarake të kalibrit të rëndë si granata, zolla, mitralozë, kallashnikov etj. etj.
Policia e Kosovës nën udhëheqjen e prokurorit të Prokurorisë Speciale të Republikës së Kosovës, në bashkë koordinim edhe me EULEX-in dhe KFOR-in, kanë hyrë në objektet përcjellëse të manastirit të Banjskës, për realizim të detyrave zyrtare.
SAOPŠTENJE ZA MEDIJE (dodatno 3.)
Priština, 24 septembar 2023
Kao rezultat posvećenosti i zalaganja nadležnih policijskih jedinica, u krugu perimetra zaštite uhapšen je i drugi napadač, koji je takođe bio u vojnoj uniformi i naoružan dugim puškama i municijom.
Do sada su, prema informacijama sa terena, ubijena tri napadača, uhapšena su dva napadača i četvorica osumnjičenih koji su zatečeni u nedozvoljenom posedu radio-veza, a za koje se sumnja da su povezani sa terorističkom grupom.
U kasnim satima intenzitet napada na policijske službenike je smanjen, ali je bezbednosna situacija i dalje napeta, dok su policijske jedinice tokom kontrole u pojedinim lokacijama, stambenim zgradama i u pojedinim vozilima koje je teroristička grupa koristila za blokadu puteva uključujući i vozila koja su se nalazila oko manastira u Banjskoj, pronađeni su puni arsenalom oružja.
Prema prvim informacijama, radi se o pronalaženju desetina, stotina komada naoružanja različitih tipova i kalibara, uniformi i logističke opreme, uključujući i vojno naoružanje teškog kalibra poput granata, zole, mitraljeza, kalašnjikova itd.
Policija Kosova pod rukovodstvom tužioca Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova, u koordinaciji sa EULEX-om i KFOR-om su ušli u prateće objekte manastira Banjska, radi obavljanja službenih dužnosti.
PRESS RELEASE – additional information 3
Prishtina, 24th of September 2023
As a result of the dedication and commitment of the relevant police units, the second gunman, who was also in military uniform and armed with long barrel weapons and ammunition, was also arrested within the security perimeter.
Based on the information from the field, so far, three gunmen have been killed, two gunmen and four suspects have been arrested, the latter were found in illegal possession of radio communications, and who are suspected of being related to a terrorist group.
In the evening hours, the intensity of attacks on police officers has decreased, but the security situation continues to be tense. Police units found full of arsenal of weapons during the search in some locations, residential buildings and in some vehicles that were used by the terrorist group to block roads, including the vehicles that were around the monastery in Banjska.
According to the initial information, there were found dozens, hundreds of weapons of various types and calibers, uniforms and logistical equipment, including heavy caliber military weapons such as grenades, guns, machine guns, Kalashnikovs etc.
Kosovo Police, by the lead of the prosecutor of the Special Prosecutor’s Office of the Republic of Kosovo, in coordination with EULEX and KFOR, have entered in the additional facilities of the Banjska monastery, to perform their official duties.
Statstikat e përgjithshme: 2024-02-22
0
Aksidentet Fatale
12
Aksidentet Me te Lenduar
24
Aksidentet Pa te Lenduar
2215
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
12
Arrestime
10
Ne Mbajtje