Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

NJOFTIM: PROCESI I REKRUTIMIT DHE SELEKSIONIMIT  PËR ZYRTAR POLICOR – OBAVEŠTENJE: PROCES REGRUTOVANJA I SELEKTIRANJA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

Data e publikimit: 15.03.2023

 

NJOFTIM: PROCESI I REKRUTIMIT DHE SELEKSIONIMIT  PËR ZYRTAR POLICOR

 

SHPALLJA E REZULTATEVE / NJOFTIMI PËR FAZEN E TESTIMIT PSIKOLOGJIK DHE KONTROLLIMIT MJEKESORË

 

Bashkangjitur e gjeni listën e rezultateve meritore të kandidateve të suksesshëm të cilët e vazhdojnë procesin e rekrutimit për zyrtarë policor.

 

Lista e rezultateve meritore përfshin rezultatin e dy fazave të testimeve. Renditja e kandidatëve bëhet sipas meritës, dhe atë sipas kësaj kronologjie: rezultati nga testi me shkrim i kandidatit vlerësohet me 60% dhe vlerësimi i testit-intervistës 40%.

 

 

NJOFTIM: FAZA E TESTIMIT PSIKOLOGJIK DHE KONTROLLIMIT  MJEKËSORE

 

Kandidatët nga lista e publikuar duhet të paraqiten me kohë në vendin ku është paraparë mbajtja e testit psikologjik dhe kontrollimit mjekësore.

Testi Psikologjik vazhdon sipas orarit në listën e bashkangjitur.

Kandidatët e ftuar për test psikologjik duhet të paraqiten me datën e caktuar në orar nga ora 08:00 në SHSKUK ( Shërbimin Spitalor Klinik Universitar të Kosovës, në objektin e Mjekësisë Sportive ( hyrja nga Spitali Amerikan ), ndërsa për kandidatët që e kalojnë me sukses fazën e testit psikologjik, ekzaminimi mjekësor është në po të njëjtin vend, pasi që paraprakisht të kenë dhënë analizat laboratorike në Klinikën e Biokimisë (objekti i Qendrës Emergjente).

 

Kandidatët me vete duhet të kenë:

 

  • Letërnjoftimin ose pasaportën valide
  • Një laps kimik.

 

Vetëm kandidatët që përfundojnë me sukses testimin psikologjik do të informohen  të njëjtën ditë nga zyrtari përgjegjës për datën dhe kohën e mbajtjes së  kontrollimit mjekësorë.

 

Mundësi Punësimi

 

 

Datum objavljivanja: 15.03.2023

 

OBAVEŠTENJE: PROCES REGRUTOVANJA I SELEKTIRANJA ZA POLICIJSKE SLUŽBENIKE

 

OBJAVLJIVANJE REZULTATA / OBAVEŠTENJEJ  O FAZI     PSIHOLOŠTKOG TESTIRANJA I LEKARSKOG PREGLEDA

 

U prilogu imate listu zalužnih rezultata uspešnih kandidata koji nastavljaju proces regrutovanja za policijske službenike.

 

Lista zaslužnih rezultata obuhvata rezultat obe faze testiranja. Redosled kandidata se radi po zasluzi i to po ovoj hronologiji: rezultat iz pismenog testiranja kandidata se ocenjuje sa 60% i ocenjivanje testiranja  intervjua sa 40%.

 

OBAVEŠTENJE: FAZA PSIHOLOŠKOG TESTIRANJA I LEKARSKOG PREGLEDA

 

Kandidati iz objavljene liste treba da se jave na vreme i mesto gde je predvidjeno   održavanje  psihološkog testiranja i lekarski pregled.

 

Psihološko testiranje se nastavlja prema redosledu u priloženoj listi.

Pozvani kandidati za psihološko testiranje treba da se jave na odredjenog datuma po rasporedu u 08:00 časova u KUKBS ( Kosovskoj Univerzitetskoj Kliničko Bolničkoj Službi. u objektu Sportske Medicine ( ulaz sa Američke Bolnice) , dok kandidati koji uspešno položu fazu psihološkog testiranja, lekarski pregled je na istom mestu, nakon što su prethodno uradili laboratorijske analize u Klinici Biohemije (objekat Emergentnog Centra).

 

Kandidati sa sobom treba da imaju:

 

  • Validnu ličnu kartu ili pasoš
  • Hemijsku olovku.

 

Samo kandidati koji uspešno završe psihološko testiranje, će biti obavešteni istog dana od strane odgovornog službenika o datumu i vremenu održavanja lekarskog pregleda.

 

Mogućnosti zapošljavanja

 

 

 

Statstikat e përgjithshme: 2024-06-03
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
31
Aksidentet Pa te Lenduar
1521
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
11
Arrestime
03
Ne Mbajtje