Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Reagim/sqarim për media

Prishtinë, 27 gusht 2022
E ashtuquajtura zyra serbe për Kosovë, vazhdon të mashtrojë dhe të keq informoi opinionin lidhur me raste specifike të ndodhura në Republikën e Kosovës.
Kjo zyre, një rast të evidentuar “grabitje” e vlerëson me elemente ndëretnike edhe pse ende nuk janë identifikuar personi/at e dyshuar. Rasti që i referohet është iniciuar sipas procedurave ligjore si “grabitje” dhe i njejti është prezantuar në ‘Raportin 24 orësh të PK-së’ në mëngjesin e sotëm.
Policia është duke kryer hetime intensive dhe nga hetimet preliminare del se ka qenë një rast siq është evidentuar “grabitje” dhe motivi ka qenë përfitimi pasuror, andaj nuk mund të ndërlidhet si rast me elemente ndëretnike.
Policia e Kosovës do të vazhdojë angazhimet e saja në realizimin e detyrave dhe autorizimeve ligjore, ndaj të gjithë qytetarëve pa dallime, përfshirë informimin e opinionit në mënyrë të drejtë me informata zyrtare.
Në vijim keni rastin e publikur mëngjesin e sotëm në raportin 24 orësh.
GRABITJE
Rr. Qeta e Minatorëve, Mitrovicë 25.08.2022 – 22:40. Viktima femër kosovare ka raportuar se gjersa ajo ishte duke qëndruar në shtëpinë e saj, aty kanë hyrë dy të dyshuar të maskuar dhe duke kanosur dhe sulmuar fizikisht viktimën kanë kërkuar nga ajo paratë. Si pasojë e sulmit fizik viktima ka pësuar lëndime trupore për çka dhe është dërguar në tretman mjekësor. Nuk raportohet për të arrestuar, rasti në hetime.
Reakcija/pojašnjenje za medije
Priština, 27 avgust 2022
Takozvana srpska kancelarija za Kosovo, nastavlja da obmanjuje i dezinformiše javnost o specifičnim slučajevima koji su se desili u Republici Kosova.
Ova kancelarija, za slučaj evidentiran “pljačka” procenjuje sa medjuetničkim elementima iako osumnjičen/i još uvek nije/su identifikovani. Navedeni slučaj pokrenut je po zakonskim procedurama kao “pljačka” i isti je jutros predstavljen u “24-časovnom izveštaju PK-a”.
Policija sprovodi intenzivne istrage i iz preliminarnih istraga proizilazi da je reč o slučaju kao što je evidentiran “pljačka” a motiv je bio korist, stoga ne može se dovesti u vezu sa medjuetničkim elementima.
Policija Kosova će nastaviti sa svojim angažovanjima u sprovodjenju zakonskih zadataka i ovlašćenja, prema svim gradjanima bez razlike, uključujući i informisanje javnosti na pravičan način sa zaničnim informacijama.
U nastavku imate objavljen slučaj u 24-časovnom izveštaju.
PLJAČKA
Ul. “Qeta e Minatorëve”, Mitrovica 25.08.2022 – 22:40 žrtva žensko/ državljanstvo Kosova, prijavila je da dok je boravila u svojoj kući su ušla dvojica osumnjičenih, maskirani koji su joj pretili i fizički napali i tražili novac od nje. Kao posledica fizičkog napada žrtva je zadobila telesne povrede, zbog čega je upućena na lečenje. Nije izveštavano o hapšenju, u toku je istraga.

Statstikat e përgjithshme: 2023-11-22
0
Aksidentet Fatale
21
Aksidentet Me te Lenduar
40
Aksidentet Pa te Lenduar
1233
Tiketa Trafiku Te Shqiptuara
9
Arrestime
8
Ne Mbajtje