Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Uprava za Istrage

Uprava za istrage

Agron Nezaj

MISIJA

Misija Uprave za Istrage je sprečavanje kriminaliteta, otkrivanje i istraga izvršioca krivičnih dela, uz pomoć prikupljanja i predstavljanja dokaza i činjenica, koji dokazuju krivicu ili nevinost osumnjičenih za krivična dela, kao i stavljanje počinioca krivičnih dela pred pravde.

Takodje kao misija Uprave za Istrage je stvaranje jedne bezbedne sredine za zajednice, uz koordinaciju  aktivnosti sa institucijama, relevantnim organizacijama sprovodjenja zakona, kao i naročito  sa gradjanima.

Takodje kao misija Uprave za Istrage je povečanje otkrivanja krivičnih dela preko profesionalnog razvoja, modernizacije, saradnje i intenzivnog angažovanja, prvenstveno sa zajednicom i ostalim partnerima.

OBJEKTIVI

Uprava za Istrage  kao primarni objektiv ima sprovodjenje zakona na  profesionalni način , efektivno i efikasno, kao i povečanje kapaciteta u borbi protiv kriminala, a naročito u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.

Kriminalne pojave sa  društvenim kompleksitetom kao što su: Organizovani kriminal, korupcija, teška krivična dela, nasilni ekstremizam i terorizam, zahtevaju multi-disciplinski pristup za sprečavanje, otkrivanje i hapšenje počinioca ovih krivičnih dela, stoga i pristup Uprave za Istrage  je multi-disciplinska.

Uprava za Istrage posvećuje posabn fokus ojačanju kapaciteta preko obuke policijskih službenika, usavršavanje opreme i povečanje saradnje preko domačih autoriteta agencija sprovodjenja zakona i medjunarodne saradnje za razmenu informacija, objednine krivične predmete, konfiskaciju sredstava stečene preko krivičnih dela, hapšenje osumnjičenih lica, suzbijanje kriminalnih grupa kao i pruženje dokaza organima pravde.

Što se tiće sprečavanju i smanjenju  opasnosti i nasilnog radikalizma, Uprava za Istrage posvečuje posebnu pažnju samosvesti,  identifikacije, targetiranje i tretiranje lica i kriminalnih grupa.

Sprečavanje i borba organizovanog kriminala i korupcija, teških krivičnih dela kao i terorizma ubuhvataju jedan niz sledečih specifičnih objektiva:

1. Saradnja i Medjuinstitucionalno i Medjunarodno  Koordinisanje;

2. Sprečavanje i Borba protiv Organizovanog Kriminala ( trgovina sa narkoticima, trgovina ljudskim bićem, krijumčarenje sa migrantima, krijumčarenje oružja i kibernetički kriminal);

3. Sprečavanje Radikalizma i nasilnog Ekstremizma , odvijanje proaktivne i rekativne istrage;

4. Sprečavanje  i borba Privrednog Kriminala, Finansije i Korupcije kao i;

5. Povečanje Efikasiteta i Kvaliteta na istražnom radu Policijskih istražitelja.

ZAKONSKA OSNOVA

Istraga za Uprave u cilju sporvodjenja zadataka i odgovornosti podržava i na osnovu šire legislacije, ali se ne ograničava samo na:

– Ustav Republike Kosova;

– Krivični Zakon Kosova;

– Zakon o Krivičnom Postupku;

– Zakon o Policiji;

– Zakon Pravde o Maloletniku;

– Zakom o Telekomunikacionih Prisluškivanja

– Zakon o Klasifikaciji Informacija i Provera Poverenja

– Zakon o Zaštiti Ličnih Podataka

– Zakon o Sprovodjenju Krivičnih Sankcija

– Zakon o Sprečavanju Pranje Novca i Finansija i Terorizma

– Zakon o Inspektoratu Poliicje Kosova

– Zakon o Medjunarodnoj Pravnoj Saradnji na Krivična Pitanja

– Zakon o Medjunarodnim Sporazumima

– Zakon o Sprečavanju i Borba Protiv  Kibernetičkog Kriminala

– Zakon za Administraciju Sekuestriranje ili Zaplenjene Imovine

Uprava za Istrage podržava se takodje i u Konvencije i Medjunarodne Akte  koje se neposredno sprovode u Republici Kosova, koje utiću u oblast sprovodjenja zakona:

– Univerzalna Deklaracija za Ljudska Prava ;

– Evropska Konvencija za Zaštitu Ljudskih Prava i Osnovnih Prava Ljudi  i Njegovi Protokoli;

– Konvencija Protiv Torture i ostalih svirepih, Neljudskih i Ponižavajućih Kazni

Uprave za Istrage svoje radove i aktivnosti izvršava ih osnivajući se na nekoliko Administrativna Uputstva kao:

1. Administrativno Uputstvo o Radnom Odnosu u Policiji Kosova

2. Administrativno Uputstvo o Troškovima Posebnog Fonda,

3. Standardi i Metode o prikupljanju, čuvanju, koriščenju i brisanju ličnih podataka zavedene  u Policiji

4. Administrativno Uputstvo u vezi načina izvršavanja dužnosti i policijskih ovlaščenja

5. Administrativno Uputstvo za Finansijske Stručnjake

6. Administrativno Uputstvo za IT-Forezničke Stručnjake

7. Administrativno Uputstvo za osnivanje Komisije za Zaštitu Svedoka

8. Administrativno Uputstvo za upotrebu sile od strane policijskog službenika

9. Administrativno Uputstvo o standardima i metode o prikupljanju, čuvanju, koriščenje i brisanju ličnih podataka zavedenih  u Policiji

10. Administrativno Uputstvo o menadžiranju i troškove posebnih policijskih fondova.

Osnova funkcionisanja u oblast ekzaminacije /ekspretize su i:

a. Standardne Operativne Procedure za financijske analize, Kontrola i Ekspertiza

b. Standardne Operativne Procedure za kompjuterske analize i Stručnjake

Divizije, Direkcije, Sektori i Jedinice u okviru Uprave za Istrage, radnje i aktivnosti obavljaju  na osnovu Standardne Operativne Procedure koje su ukupno 22.

Ove Standardne Operativne Procedure su oko oblastima svake direkcije, jedinice, sektora itd.

Principi (Politike) u okviru Priručnika PK-a iz oblasti Istraga su:

a. Skriveni Fond PK-a

b. Porodično Nasilje

c. Istraga Seksualnih Napada

d. Pravilo o Polnoj ravnopravosti

e. ondovi JavnihSlužbi

f. Pravilo o Istrazi  Falsifikovanja Novca

g. Zaštita Žartava Dece

h. Pravilo o Donacijama

MEDJUNARODNI SPORAZUMI

O obavljanju poslova na  sprečavanju i borbu protiv kriminala, a naročito  organizovanog kriminala, osim zakonskih akata, Policija Kosova, konkretno Uprava za istrage osniva se u bilateralne /medjunarodne sporazume, koji su povezani sa   oblastima , medju njih su:

• 23 iz oblasti Policijske Saradnje

• 6 iz oblasti Operative,

• 9 sa Eulexom. Kao i

Postignuti sporazumi omogučavaju saradnju sa ovim državama: Austrijom, Bugarskom, Velikom Britanijom, Francuskom, Finskom, Nemačkom, Madjarskom, Hrvatskom, Lituanijom, Makedonijom, Švetskom, Slovenijom, Albanijom, USA, Turskom i Švajcarskom.

STRATEŠKI DOKUMENTI

Republika Kosova je sastavila mnoge strateške dokumente iz raznih oblasti, gde Uprava za Istrage je jedna od glavnih aktera na sprovodjenju ovih dokumenata kao:

-Strateški Razvojni Plan 2016-2020

-Godišnji Plan Rada Policije Kosova za  2016 g.

-Godišnji Plan Uprave za Istrage

– Nacionalna Strategija i Plan Delovanja protiv Trgovine Ljudskim bićem  2015-2019

– Nacionalna Strategija i Plan Delovanja protiv Organizovanog Kriminala  2012-2017

– Nacionalna Strategija i Plan Delovanja protiv Droga 2012-2017

– Nacionalna Strategija i Plan Delovanja protiv Terorizma 2012-2017

– Nacionalna Strategija i protiv Korupcije 2013-2017

– Nacionalna Strategija Republike Kosova o Sprečavanju Kriminala  2013-2017

– Nacionalna Strategija Republike Kosova o Sprečavanju i Borbe Neformalne Privrede, Pranje Novca,Finansiranju Terorizma i Finansijski Kriminal 2014-2020

– Staregija protiv falsifikovanja i Piraterije  2012-2016

– Strategija o Kibernetičke Bezbednosti  2015-2018

– Strategija o Sprečavanju Nailnog Ekstremizma i Radikalizma koja vodi u terorizam 2015 – 2020

– Stateški Plan o Zaštiti Dece od Opasnosti u Internetu  2015-2020

-Strategija o Asistenciji iz Oblasti Vladavine Zakona 2016-2019

-Državna Strategija o Kibernetičkoj Bezbednosti -2016-2019

Struktura Uprave za Istrage

Uprava za Istrage sastavljena je od ovih podčinjenih Jedinica:

1. Divizija o Istrazi Kriminala

2. Divizija Protiv Organizovanog Kriminala  i

3. Specijalna Uprava Antikorupcije / Task Forca Antikorupcije

DIVIZIJA ZA ISTRAGU KRIMINALA 

Divizija za Istragu Kriminala ( DIK) deluje u okviru Uprave za Istrage u Policiji Kosova (PK), koja adresira istražna pitanja, na realizovanju zadataka i pružanje svakodnevnih usluga  rema  gradjanima, za sprečavanje i istragu teških krivičnih dela.

Divizija za Istragu Kriminala ima svoje specifične objektive kao:

1. Saradnja i Medjuinstitucionalna i Medjunarodna Koordinacija iz  oblasti  protiv teških krivičnih dela.

2. Sprečavanje i Radikalizacija Nasilnog Ekstremizma, odvijanje proaktivnih i reaktivnih istraga kao i:

3. Sprečavanje i Borba protiv Privrednog, Financijskog Kriminala i Korupcije.

Divizija za Istragu Kriminala (DIK), je podeljen ili sistemiran u pet (5) Direkcije  i to su:

a) Direkcija za Istragu Teških Krivičnih Dela

b) Direkcija za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije

c) Direkcija Protiv Terorizma

d) Direkcija za Inteligenciju i Analizu

e) Direkcija Kriminalističke Tehnike

DIREKCIJA ZA ISTRAGU KRIVIČNIH DELA

Direkcija za Istragu Teških Krivičnih Dela, je Direkcija u okviru  Divizije za Istragu Kriminala, koja se bavi   aktivnom i proaktivnom istragom slučaja, koje sa posebnim naglaskom utiću na opštu bezbednost, senzibilitet zemlje, ili koja pogadjaju gradjane u velikoj meri.

Kao misija Direkcije za Istragu Teških Krivičnih Dela  je koordinisanje istražnih radnji sa svim regionalnim istražnim jedinicama, na otkrivanju krivičnih dela koje su u nadležnosti svih nivoa itd.

Glavna delatnost Direkcije za Istragu Teških Krivičnih dela je istraga krivičnih dela predvidjene  u KZK-a kao što su:

• Krivična dela protiv Ustavnog Poretka i Bezbednost Republike Kosova;

• Krivična Dela Protiv Života i Tela i Imovine;

• Krivična Dela koje Oštečuju Sredinu;

• Krivična Dela  Ratih Zločina i Pronalaženje Nestalih Lica kao si;

• Ostala Krivična Dela Izazivanja Opšte Bezbednosti i Velike Važnosti za Javnost.

Direkcija za Istragu Teških Krivičnih Dela je podeljena u dva sektora:

• Sektor za Istragu Teških Krivičnih Dela i u

• Sektor za Istragu Ratnih Zločina

DIREKCIJA ZA ISTRGAU PRIVREDNOG   KRIMINALA I KORUPCIJE

Direkcija za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije je takodje deo Divizije za Istragu Kriminala, koja deluje ka specijalitovana direkcija za Sprečavanje, Istragu i Otkrivanje Krivičnih Dela protiv Privrede, Financije i Korupcije, stvoreće uslove i angažovanje za pro-aktivni pristup, primenjivanje efikasnih metoda, koriščenje savremene tehnologije u uspešnoj borbi ove pojave.

Vizija Direkcije za Istragu Ekonomskog Kriminala i Korupcije, je izgradnja jednog društva na Kosovu, bez pretnje korupcije i totalih krivičnih dela Privrednog Kriminala.

Direkcija za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije, ima za misiju sprečavanje i suzbijanje krivičnih dela protiv privrede, financije i korupcije, istragu izvršioca krivičnih dela, traganje, hapšenje, dokazivanje kriminalne aktivnosti i dovodjenje osumnjićenih pred  organima pravde  kao i sastavljenje i primenjivanje strategija i planova delovanja o sprečavanju i suzbijanje privrednog kriminala, korupcije i financijskih krivičnih dela.

Glavna delatnost Direkcije za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije je istraga slučajeva koji su propisani u Krivičnom Zakonu Kosova, drugim podzakonskim aktima.

Direkcija za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije, za efikasnu borbu protiv korupcije i privrednog   financijskog kriminala, usko saradjuje sa svim ostalim institucijama sprovodjenja zakona kao Tužilaštvom, Sudovima , Carinom Kosova, Jedinica Financijske Inteligencije, Poreska Kosovska Administracija za Medicinska Sredstva i Proizvode, Agencije Veterine i Ishrane i Agencijom za Administriranje Zaplenjene ili Privremeno Oduzete Imovine, kao i ostale odgovarajuće Agencije.

Direkcija za Istragu Privrednog Kriminala i Korupcije je podeljena u četiri (4) Sektora:

• Sektor Regionalnih Jedinica

• Sektor za Istragu Privrednog Kriminala

• Sektor za Istragu Korupcije

• Sektor za Financijske Istrage

DIREKCIJA PROTIV TERORIZMA

Direkcija Protiv Terorizma je specijalizovana Direkcija u okviru Divizije za Istragu Kriminala, koja je osnivana prilično kasno ( Oktobar 2006), oko koje je radjeno dosta u pravcu povečanja svojih kapaciteta u ljudske izvore, radne procedure, sredstva i neophodnu opremu kao i na operacionalni rad i istrage.

Vizija ove Direkcije je izgradnja jedne zajednice, koja živi u miru i bez pretnje od Terorizma, dok kao Misija ove Direkcije  je da odredjuje objektive i prioriteti strategije, u cilju da se bore i spreće terorizam.

Glavni objektivi Direkcije protiv terorizma su: da sprečava i onemogući teroristima da regrutuju, planiraju i utiću i izgradu legitimitet unutar Kosova, koji objektivi treba da se postignu na legalan i etički način propisane važečim zakonima u Republici Kosova i onim medjunarodnim.

U okviru ovih angažovanja uključuju se: istrage, prikupljivanja inteligencije, održavanje i analiziranje inteligencije, koriščenje skrivenih mera istrage, obavljanje tajnih operacija itd.

Cilj Direkcije Protiv Terorizma, je sprečavanje i borba protiv terorizma preko povečanja kapaciteta, saradnje, kordinacije i efikasno koriščenje svih agencija i domačih institucija kao i saradnja sa ostalim legitimnim medjunarodnim institucijama, kao i zaštita gradjana Kosova, imovine  kao i vitalnih objekata, pomoć ili financiranje i planiranje terorističkih akata.

Direkcija Protiv Terorizma je podeljena na dva (2) Sektora:

• Sektor  Inteligencije i

• Sektor Prevencije i Istraga

DIREKCIJA ZA INTELIGENCIJU I ANALIZU

Direkcija za Inteligenciju i Analizu, je posebna Direkcija u okviru Divizije za Istragu Kriminala, koja je „Centar prikupljanja, kordinisanja, upravljanja i operacionalnog planiranja Policijske Inteligencije u okviru PK-a“, i kao takva angažuje se u stvorenju jedne bezbednosne okoline na Kosovu, doprineći u procesu sprečavanja kriminala, strateških ocenjivanja u vezi kriminalnih aktivnosti, identifikovanje faktora koji stvore napetost u društvu, kao i asistiranje na otkrivanju izvršioca raznih krivičnih dela i njihovo dovodjenje pred pravde.

Direkcja za Inteligenciju i Analizu, je centralna nadležna tačka za prikupljanje, analizu i raspodelu informacija i policijske inteligencije.

Delatnost ove direkcije ima za cilj proaktivnost, preko policijskog delovanja pre nego što se dogodi kriminalno delo ili posledice sa kriminalne aktivnosti.

Misija Direkcije za Inteligenciju i Analizu, je da omogučava funkcionisanje Policije vodjene od inteligencije i partneriteta, u pristupu sa orijentacijom nad problemom, rukovodeći sa procesom inteligencije u okviru PK-a dok,

Vizija ove direkcije je stvorenje jednog efektivnog sistema objedinjavanja kriminalne inteligencije, sa namerom da se PK-a preko inteligencije usmeri na efektivan i efikasan način na stvarenju jednog bezbednosnog okruženja za sve gradjane Republike Kosova.

Glavni objektiv za Inteligenciju i Analizu, je da se fokusira u prikupljanju Inteligencije, prosledjivanje, ocenjivanje, analiziranje i raspodelu inteligencije kao i kordinisanje izmedju jedinica koje su na raspolaganju i da daje smer ovim informacijama za odgovornu jedinicu za glavne istrage, i prosledjivanje informacija u dotičnoj jedinici koja vrši istragu za nastavak istrage.

Direkcija za Analizu i Inteligenciju je podeljena na tri (3) Sektora:

• Sektor Analize

• Sektor Podrške Inteligencije  i

• Sektor Regionalnih Jedinica

DIREKCIJA KRIMINALISTIČKE TEHNIKE

Direkcija  Kriminalističke Tehnike je strukturisana kao specijalizovana direkcija koja deluje u okviru Divizije za Istragu Kriminala.

Funkcionalna dužnost ove direkcije je potraga, pronalaženje, identifikacija, dokazivanje, prikupljanje i ekspertiza tragova kriminala pronadjenih na mestu dogadjaja.

Direkcija Kriminalističke Tehnike pruža tehničko-naučne usluge za Policiju Kosova, Institut Sudske Medicine, pravne organi i ostale domaće i medjunarodne organizacije sprovodjenja zakona, tada kada se pojavi potreba iz aspekta kriminalističke tehnike.

Direkcija Kriminalističke Tehnike je podaljena u:

• Sektor Mesta Dogadjaja

• Sektor Kriminalističkog Slikanja i Fotolaboratorije

• Sektor za Kriminalističko Registrovanje

• Kancelarija Resursa

DIVIZIJA PROTIV ORGANIZOVANOG KRIMINALA 

Divizija Protiv Organizovanog Kriminala deluje u okviru Uprave za Istrage u Policiji Kosova  (PK), koja je efektivna i specijalizovana za sprečavanje i suszbijanje organizovanog kriminala.

Divizija Protiv Organizovanog Kriminala prati i analizira kretanje  organizovanog kriminala, na osnovu trenda kretanja predtavljanjem  stvorene potrebe  za izmenu i dopunu u organizativnoj funkcionalnoj strukturi    na planiranju za jedan efikasniji pristup na sprečavanju, istragu i smanjenju krivičnih dela sa elementima organizovanog kriminala kao i dovodjenje osumnjičenih pred   organima pravde .

Misija Divizije Protiv Organizovanog Kriminala, je odredjivanje glavnih smera rada, na realizovanju I sprečavanja  I istraživanje   organizovanog kriminala u svim segmentima, krivično gonjenje svih izvršioca krivičnih dela i njihovo dovodjenje pred organima pravde, takodje i zaplenjivanje imovine stečene preko organizovanog kriminala.

Glavni objektivi Divizije Protiv Organizovanog Kriminala su. Sprečavanje i istrga organizovanog kriminala uopšte, Krijumčarenje ljudskim bićem, Trgovina oružjem, Trgovina sa narkoticima, kao i istrga kibernetičkog kriminala.

Divizija Protiv organizovanoh kriminala je podeljena ili sistemirana na četiri (4) Direkcije, a to su:

• Drekcija za Istragu Organizovanog Kriminala

• Drekcija za Istragu Trgovine sa Narkoticima

• Drekcija za Istragu Trgovine Ljudskim Bićem

• Drekcija za Podršnu Istragu

DIREKCIJA ZA ISTRAGU ORGANIZOVANOG KRIMINALA

Direkcija za Istragu Organizovanog Kriminala, je direkcija u okviru Divizije Protiv Organizovanog Kriminala, koja ima odgovornost istrage slučejeva organizovanog kriminala. Ova Direkcija odvija istrage na celoj teritoriji Kosova, saradjuje i sa policijskim strukturama drugih država u zajedničkim slučajevima, razmenjuje policijske informacije itd.

Misija Direkcije za Istragu Organizovanog Kriminala je sprečavanje i istraga svih slučajeva organizovanog kriminala, kao i hapšenje pojedinaca ili kriminalnih grupa organizovanog kriminala.

Medju glavnim objektivima Direkcije za Istragu Organizovanog Kriminala su: Odredjivanje glavnih pravca istraga na realizovanju sprečavanja i zaustavljenje kriminalnih aktivnosti i raznih grupa koje se bave organizovanim kriminalom i njihovo dovodjenje pred rganima  pravde, istragu i hapšenje svih osumnjičenih za kriminalne aktivnosti organizovanog kriminala, kao i medjunarodna saradnja sa policijskim strukturama i medjunarodnim institucijama u borbi organizovanog kriminala kao pojavu.

Glavna delatnost Direkcije za Istragu Organizovanog Kriminala je istraga krivičnih dela:

• Sva krivična dela koje se mogu povezati sa organizovanim kriminalom

• Zaplašivanje Tokom Krivičnog Postupka;

• Krijumčarenje sa Migrantima;

• Krijumčarenje Oružjem;

• Piraterija;

• Autokriminal;

• Sve vrste teških kidnapovanja;

• Kompjuterski /kibernetički Kriminal (Upad u kompjuterski sitem, nudjenje pornografskog materijala ispod 16 godina, povreda tajnosti korespondencije);

• Neovlaščeno Otkrivanje Tajnih Informacija;

• Transplancija Ljudskih Organa;

• Integrisane Financijske Istrage;

Direkcija za Istragu Organizovanog Kriminala, je podeljena u tri (3) Sektora:

• Sektor za Istragu Organizovanog Kriminala

• Sektor Integrisanih Financijskih Istraga

• Sektor Istrage Kibernetičkih Kriminala

DIREKCIJA ZA ISTRAGU TRGOVINE SA NARKOTICIMA

Direkcija za Istragu Trgovina sa Narkoticima, je specijalizovana direkcija u okviru Divizije protiv Organizovanog Kriminala, formirana za preventivnu delatnost, istragu i otkrivanje krivičnih dela sa narkotičnim supstancama, presekutore i analoge prema zakonodavstvu na snazi, medjunarodnih konvencija ove oblasti kao i sporazuma medjunarodne policijske saradnje.

Misija Direkcije za Isragu Trgovine sa Narkoticima, je efikasna istraga svih slučajeva trgovine sa narkoticima, hapšenje pojedinaca ili kriminalnih grupa organizovanog kriminala koji se bave sa pojavom trgovine koji  prostiru kriminalne aktivnosti unutar i van teritorije Republike Kosova, kao i istovremeno da vrše identifikaciju žrtava korisnika droge.

Medju glavnih objektiva Direkcije za Istragu Trgovine sa Narkoticima su: Sprečavanje, tretiranje i monitoriranje/istraživanje, pokretanje slučajeva, odvijanje istraga kao i otkrivanje slučajeva trgovine sa narkoticima.

Glavna delatnost Direkcije za Istragu Trgovine sa Narkoticima je, planiranje za sprečavanje, istrgau i odvijanje unapredjenih metoda u borbi protiv trgovine narkotičnih supstanca(droge), primenjivanje ekipnog rada i sinkronizacija svih ostalih policijskih delovanja na sprečavanju, borbu i otkrivanje kao i prikupljanje dokaza i činjenica u cilju dovodjenja pred organima pravde,osumnjičenih koji su inkriminirani u krivična dela koja se povezuju sa narkotičnim supstancama.

Direkcija za Istragu Trgovine sa narkoticima je deo medjuministarske grupe u okviru Kancelarije nacionalnog Koordinatora Protiv Trgovine sa Narkoticima.

Predstavljanje DITN u ovoj medjuministarskoj grupi  radi se o zadacima koje proizilaze iz nacionalne Strategije Protiv Trgovine sa Narkoticima i Planu Delovanja.

Direkcija za Istragu Trgovine sa Narkoticima je podeljena u tri (3) sektora:

• Sektor Regionalnih Jedinica

• Centralni Sektor Istrga Narkotika

• Sektor za Saradnju i Prevenciju

DIREKCIJA ZA ISTRGAU TRGOVINE LJUDSKIM BIĆEM

Direkcija za Istragu Trgovine Ljudskim Bićem ( DITLJB) je specijalizovana direkcija u okviru Divizije Protiv Organizovanog Kriminala, koja ima mandat da obavi istrgae i operacije protiv trgovine ljudskim bićem u celoj teritoriji Republike Kosova.

Misija Direkcije za Istragu Trgovine Ljudskim Bićem, je efikasna istraga svih slučajeva trgovine ljudskim bićem, hapšenje pojedinaca ili kriminalni grupa organizovanog kriminala koje se bave sa pojavom trgovine ljudima koji prostiru kriminalnu aktivnost unutar i van teritorije Republike Kosova, kao i istovremeno vrši referisanje i identifikacije žrtava trgovine, involviranjem svih vladinih i nevladinih partnera (NVO) koji deluju o pitanju zbrinajvanja, re-socijalizacije, re-integracije kao i dobrovoljna repatriacija žrtava kao strane žrtve trgovine u zemlji porekla.

Medju glavnih objektiva Direkcije za Istragu Trgovine Ljudskim Bićem su: Sprečavanje pojave trgovine ljudskim bićem, istrga, hapšenje i krivično gonjenje izvršioca krivičnih dela trgovine ljudima, zaštita i pomoć žrtava trgovine kao i stvorenje bezbednosnih uslova za njihovu re-integraciju i re-socijalizaciju u društvu i porodici, kao i dobrovoljna repartiacija inostranih žrtava trgovine u zemlji porekla kao i medjunarodna saradnja sa državama i medjunarodnim instirtucijama u borbi protiv pojave trgovine ljudima.

Dirkecija za Istragu Trgovine Ljudskim Bićem, je deo medjuministarske grupe u okviru kancelarije nacionalnog Koordinatora Protiv Trgovine Ljudskim Bićem.

Predstavljanje DITLJB u ovom medjuministarskom grupom radi se o zadacima koje proizilaze iz Nacionalne Strategije Trgovine Ljudskim Bićem i Plana Delovanja.

Direkcija za Istragu Trgovinu Ljudskim Bićem, ima usku saradnju sa Partnerima neposredne asistencije   žrtvama trgovine (PAD), Nevladine Organizacije, Mejdunarodne Organizacije, kao i ostale  agencije u vezi sa Žrtvama Trgovine.

Direkcija za Istragu Trgovine Ljudskim Bićem je podeljena u tri (3) Sektora:

• Sektor Regionalne Jedinice

• Centralni Sektor Istraga Trgovine Ljudima

• Sektor za Asistiranje i Zaštitu Žrtava

DIREKCIJA ZA PODRŠKU ISTRAGA

Direkcija za Podršku Istraga je specijalizovana direkcija u okviru Divizije Protiv Organizovanog Kriminala, koja je formirana za podršnu istražnu delatnost, koja preko koriščenje posebnih operativnih-tehničkih metoda, pomaže u prikupljanju informacija i obezbedjivanje dokaza u cilju sprečavanja i uspešne borbe organizovanog kriminaliteta i ostalih oblika teškog krivičnih dela.

Ova direkcija ima zadatak primenjivanje skrivenih mera prisluškivanja i istrage, kao i primenjivanje specijalnih istražnih metoda.

SPECIJALNA UPRAVA ANTIKORUPCIJE 

Specijalna Uprava Anti-Korupcije-(SUAK), ili takozvana ‘Task Forca Antikorrupsion’je deo PK-a, koja deluje kao specijalizovana jedinica u okviru Uprave za Istrage, koja ima za cilj sprečavanje, istragu i otkrivanje krivičnih dela protiv privrede, finacije i korupcije.

Specijalna Uprava Anti-Korupcije je osnivana po odluci Vlade br-02/110 dana 26/02/2010,  za istragu osetljivih slučejeva koruptivne i financijske prirode u okviru Specijalnog Tužilaštva Republike Kosova.

Misija Specijalne Uprave Anti-Korupcije je , istrga i borba protiv krivičnih dela visokog nivoa Korupcije u Republici  Kosova.

Specijalna Uprava Anti-Korupcije zajedno sa Specijanim Tužilaštvom Republike Kosova vrši istragu- krivičnih dela, traganje, hapšenje, utvrdjivanje kriminalne delatnosti i dovodjenje osumnjičenih pred organima pravde.

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-05-17
0
Nesreće sa fatalitetom
27
Nesreće sa povredjenima
36
Nesreće bez povredjenih
1960
Izrećene saobraćajne tikete
21
Hapšenja
17
Na zadržanje