Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Uprava za Operacije

Uprava za Operacije

Misija

Misija je orijentisana na poštovanju ljudskih prava i osnovnih sloboda, na legitimno i profesionalno pruženje usluga za gradjane, na očuvanju  i pruženju  javne bezbednosti (života i imovine )  na funkcionalizaciji  jedinica reda  i da budu odgovorne na unapredjenju Policiranja u Zajednici i ojačanje partnerstva sa zajednicom i relevantnim institucijama bezbednosti na poboljšanju i očuvanju bezbednosti na drumskom saobračaju, na efikasno sprovodjenje zakonodavstva i borba protiv kriminalnih aktivnosti.  

Vizija  

Profesionalno, etičko i zakonsko sprovodjenje zadataka i ovlaščenja policije reda, tokom patroliranja, istrage službe ostalih policijskih aktivnosti, namenjena dzadatku i usluge  prema gradjanima, očuvanje reda, sprečavanje i otkrivanje protivzakonitih radnji  i otkrivanje njihovih izvršioca.         

Direktor Uprave za Operacije podržava Generalnog Direktora Policije na  realizovanju strateških ciljeva i objektiva za organizaciju.  U tom smislu ovaj autoritet sprovodi i donosi odluke, naredjuje planiranja, rukovodi sa policijskim operacijama, zahteva konkretne aktivnosti i zadatke  za podčinjene jedinice centralnog i lokalnog nivoa, saradjuje i koordinira sa ostalim bezbednosnim institucijama. U posebnim operacijama opšte bezbednosti, Direktor Uprave za Operacije koordinira i menadžira sa operacijom uključujući i ostale potrebne uprave. 

Direktor Uprave za Operacije stara se za pravilno sprovodjenje opštih policijkih ovlaščenja i ispunjavanje strateških objektiva Policije Kosova, konkretno da :

 

 1. Zaštiti život, imovinu i da pruži bezbednost  za sva lica 
 2. Zaštiti prava i osnovne slobode svih lica 
 3. Sprećava opasnost za gradjane i da održava javni red i bezbednost 
 4. Spreči i otkrije krivična dela i njihovih izvršioca. 
 5. Vrši nadzor i kontrolu bezbednosti u saobračaju
 6. Jednako tretira sve gradjane bez obzira na rasu, boju kože, religiju, pola i starosti  
 7. Obavlja funkcije pomoći i usluge za gradjane 
 8. Pruži pomoć tokom prirodnih katastrofa i drugim vanrednim situacijama
 9. Obavlja ostale poslove predvidjene zakonom na snazi  

 

 

 

 

Organogram

Uprava za operacije je jedna od pet (5) uprava Generalne Direkcije Policije i u okviru ove uprave na centralnom nivo funkcionišu odvojeno tri (3) divizije koje se razlikuju po zadacima i orijentaciju policijskih aktivnosti!

 1. Divizija Javne Bezbednosti

Zasnovana na osnovna pravila Etičkog Kodeksa Policije, ova divizija angažuje se na ispunjavanju glavnih objektiva Policije Kosova, na sprovodjenju i poštovanje Ustava Republike Kosova, zakonima na snazi, strateških dokumenata i procedura ostalih službenih upustava.  Stara se da Policija Reda  uspešno sprovodi policijske strategije, a naročito Strategiju i Plan Delovanja Policiranja u Zajednici  i Strategiju Policiranja Vodjena od Inteligencije, u cilju  povečanja  i ojaćanja  saradnje Policija-Zajednica i da se stvori jedan bezbedni ambient  za gradjane. Stalno nastoji da usavršava policijski profesionalizam sa obukama, podržavanjem i motivisanjem policijske radnje i ponašanja sa nadležnostima. Koordinira i snažno podržava policijske aktivnosti na lokalnom nivou uključujući se direktno i  na menadžiranju i nadzor odredjenih policijskih operacija.  Identifikuje potrebe za planiranje bezbednosti, za sastavljenje Operativnih Standardnih Procedura i ostale policijske dokumentacije, za dodatne policijske zadatke i aktivnosti.     

Na centralni nivo  Policije Kosova, ova divizija je referisajuči organ za sva pitanja realizacije operativnih aktivnosti na lokalnom nivou. Na autoritetu ovog organa realizuju se operacionalna planiranja za posebne situacije predvidjene od strane višeg strateškog nivoa, koordinišu  i menadžiraju se  ljudski izvori od strane Uprave za Operacije i ostalih uprava Policije Kosova. Takodje se realizuju i saradnja i potrebna koordinacija sa domačim institucijama i relevantnim bezbednosnim agencijama.

 

Na Centralnom Nivou, u okviru Divizije Javne Bezbednosti funkcionišu odvojeno dve (2) direkcije koje se razlikuju po dužnostima i orijentaciji policijskih aktivnosti.

1.Direkcija za Planiranje i Operacionalno Ocenjivanje

2.Direkcija Policiranja u Zajednici i Preventivu

 

Dok na Lokalnom Nivou funkcionišu osam (8) Regionalne Direkcije Policije (RDP) u okviru kojih se odvijaju dužnosti i aktivnosti i odgovarajuće Policijske Stanice ( ukupno četrdeset (40) Policijske Stanice).

 

 

 1. RDP Priština                                                            5. RDP Djakovica
 2. RDP Gnjilane                                                           6. RDP Peć
 3. RDP Uroševac                                                         7. RDP Mitrovica Jug
 4. RDP Prizren                                                            8. RDP Mitrovica Sever

 

 

Direkcija za Planiranje i Operacionalno Ocenjivanje  ,,Ako ne planirate, vi planirate poraz!”

U okviru Policije Kosova ova direkcija funkscioniše kao osnovna strateška jedinica za planiranje po  pitanjima opšte bezbednosti i posebnih operacija. U ovoj direkciji, planiraju se naredbe i operativni planovi koji imaju za cilj postizanje objektiva koje dolaze od višeg osoblja policije ili odredjeni”Generalni Rukovodioc Operacije”, operacije koje mogu se proširiti u jednu (1) ili više regionalnih direkcija, ubuhvatanjem  razne policijske jedinice i iz ostalih divizija ili uprava Policije Kosova.   

U ovoj direkciji planiraju se sve operacije namenjene bezbednosti ličnosti (VIP) prilikom aktivnostih ili medjunarodnih poseta  u našoj zemlji, opšte bezbednosti  na konferencijama i važnim kulturnim sportskim dogadjajima.

Sastavljanje Standardnih Operativnih Procedura i ostalih službenih dokumenata za policiju reda je jedan drugi važan zadatak. Saradnja i koordinisanje sa Protokolom Države i sa institucijama i ostalim bezbednosnim agencijama i hitnih službi (BSK AME, ZU , SHZSH, itd) je jedan drugi važan zadatak, u pravcu funkcionisanja i unapredjenja  policijskih aktivnosti  na terenu.

 

 1. Direkcija Policiranja u Zajednici i Preventivu

 “Policija je narod i Narod je Policija” je izreka koja na sveobuhvatan i jednostavano način definiše ulogu i cilj Policije Kosova, odnosno Direkcije Policije u Zajednici i Preventivu koja se prostire na svim organizativnim policijskim nivoima. Cilj formiranja ove direkcije je reflekcija angažovanja i posvečenosti Policije Kosova da rade, da se staraju i da povečaju zajedno sa gradjanima bezbednost u zajednici. Što više , ima za cilj stvorenje bezbednosne okoline bez straha od kriminala i ostalih degenerativnih pojava u saradnji sa gradjanima mesta i sve organizacije i domaće i medjunarodne institucije koje u svoju oblast delovanja imaju poboljšanje kvaliteta života preko povečanja bezbednosti u zajednici.     

Ovaj pro-aktivni policijski pristup u terminologiji moderne medjunarodne bezbednosti nazivae se Policija u Zajednici. Policija u Zajednici ili jednostavno rečeno policijske aktivnosti orientisane u zajednici, predstavlja  veoma važan deo Policije Kosova koja se realizuje u skladu sa potrebama zajednice, prakse koje se koriste u različitim razvijenim zemljama sveta.  

 

Direkcija Policije u Zajednici i Preventivu pokriva jedan  veliki deo oblasti sprečavanja kriminala i negativnih pojava  koje potencijalno mogu da se pojave u društvu. Aktivnosti sprečavanja u okviru ove direkcije pokrivaju se od četri (4) različitih sektora a to  su:

 1. Sektor za Koordiniranje Projekata;
 2. Sektor za Sprečavanje Kriminala i Delikvencije Maloletnika
 3. Sektor protiv Nasilja u Porodici 
 4. Sektor za Saradnju sa Forumima Bezbednosti.
 5. Divizija Specijalizovanih Jedinica ,,Svi rade da bi živeli, mi živimo da radimo”

 

Divizija Specijalizovanih Jedinica, (DSJ) je odgovorna za menadžiranje i rukovodjenje specijalizovanih direkcija, kao jedinica DSJ-a kako  bi obezbedili javni red i mir, da bi pružili operacijonalnu podršku upravama, divizijama, direkcijama PK-a i drugim relevantnin agencijama bezbednosti u zemlji, prema misiji i zadataka  za angažovanje specijalizovanih jedinica.

 

DSJ-a svoj rad zasniva na sprovodjenju zakona, zaštitu života i imovine, čivanje  javnog reda i mira, identifikacija i hapšenja osumnjičenih pre svega sprečavanju kriminala, uvek uz podršku   funksionalne  i organizativne nadležnosti i važećim zakonima na Kosovu.

 

Zadaci i ovlaščenja DSJ-a i njene podčinjene  direkcije su u skladu sa Ustavom Republike Kosova, Medjunarodnim Konvencijama, Zakon o Policiji Republike Kosova Br.04/ L-076 i u skladu sa svim ostalim važečim zakonskim  i pod zakonskim aktima u Republiku Kosova, a koja utiču na njenu oblast delovanja. 

DSJ osim opštih objektiva policije ima i sledeće  specifične objektive:

 1. Pruženje posebnih usluga za obezbedjenje  VIP-a i objekata od posebne važnosti
 2. Pratnja raznih domačih i strtanih  delegacija,  
 3. Pratnja i  ekstradiranje osumnjičenih sa raznim nivoima rizika
 4. Antiteroristički pretresi
 5. Hapšenje lica sa Visokim rizikom
 6. Kontrolisanje mase gradjana tokom različitih manifestacija  uključujući i : Političke      skupove, kulturni i sportskih manifestacija , protesti/ demonstracije, itd.
 7. Asistencija upravama i drugim jedinicama u policiji i vladine institucije
 8. Podizanje i pojačanje saradnje sa drugim relevantnim domačim i medjunarodnim institucijama bezbednosti, po pitanju bezbednosti: SBK, AME, EULEX, KFOR.

Veoma značajni funksionalni deo  Divizije Specijalizovanih Jedinica je; Kancelarija Operative & Resursa i Jedinica za procenu Pretnje i Rizika.

U okviru divizije funksionišu dve (2) odvojene direkcije a koje se razlikuju   zadaciama i orijentacijama policijskih aktivitetima ;

Direkcija Specialnih Jedinica  sa njenim ELITNIM jedinicama;

1.1.Specijalna Jedinica za Intervencije

1.2.Specijalna Operativna Jedinica  

1.3.Jedinica sa Službeni Psi K-9

1.4.Jedinica za Tretiranje Eksplozivnih Sredstava ,  IEDD

Direkcija za Obezbedjenje Objekata i Lica od Posebne Važnosti; 

2.1   Jedinica za Obezbedjenje Predsednitšta  – Skupštine – Vlade

2.2  Jedinica za Blisku Odbranu

2.3  Jedinica za Obezbedjenje Objekata Ministarstva i Rezidencije

2.4  Jedinica za Obezbedjenje Policijskih Objekata

2.5  Jedinica za Obezbedjenje Diplomatskih Objekata

2.6  Jedinica za Obezbedjenje Objekata Verske i Kulturne Nasledje

 

III. Divizija Drumskog Saobračaja ‘ Vozači i drugi učesnici u drumskom saobračaju, Želimo vam Uvek  Srečan put! 

Misija Divizije Drumskog Saobračaja je pruženje usluga  bezbednosti za sve gradjane  Republike Kosova iz oblasti bezbednosti drumskog saobračaja, efektivno sprovodjenje odgovarajuće motodologije kombinovane sa savremenim  tehnološkim  postignučama. Dok, vizija Divizije Drumskog Saobračaja je implemetacija funksionalnog sistema za efektivno pruženje bezbednosti u drumskom saobračaju, sprovodjenjem najboljih domačih  i medjunarodnih praksi u skladu sa savremenim metodama iz  oblasti bezbednosti drumskog saobračaja.

Policija Drumskog Saobračaja je deo Policije Kosova, njena glavna odgovornost je da sprovodi zakon iz oblasti drumskog saobračaja, da pruža bezbednost, da sprečava, reaguje, istraži i menadžira udese u drumskom saobračaju  i van urbanstičkih područja.

Prema organizaivnoj strukturi Policije Kosova, Divizija Drumskog Saobračaja sastoji se od dve direkcije:

1)     Direkcija za Bezbednost i Nadzor Drumskog Saobračaja, i

2)     Direkcija za Preventivu u  Drumskom Saobračaju.

U okviru sveobuhvatnog sistema pružanja bezbednosti u drumskom saobračaju i decentralizovanog sistema menadžiranja jedinice drumskog saobračaja, DDS-a  je odgovarna za stratešku orientaciju u pravcu bezbednosti u drumskom saobračaju, analize, ocenjivanje, planiranje, sastavljanje izveštaja, analiza, strategije za integrisani i održivi  razvoj bezbednosti u saobračaju na nivo zemlje. Takodje, DDS –a savetuje, upučuje i koordinira policijske jedinice u smislu menadžiranja i kontrolisanja drumske bezbednosti  u našoj zemlji. Dok, na operacionalni nivo ,  DDS je odogovorna za menadjiranje i kontrolisanje  autoputeva , pratnju opasnih materija,  i pratnju  raznih ličnosti . Takodje DDS inspektira putnu infrastrukturu u Republiku Kosova, identifikovanjem i preporukom za centralne i lokalne institucije,preduzimanjem adekvatnih mera za  otklanjivanje i  ispravku trenutnog  stanja u cilju pružanja drumske  bezbednosti. Takodje, saradjuje i koordinira razne aktivnosti sa domačim i medjunarodnim  institucijama. 

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje