Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

POLICIJA U ZAJEDNICI

Policimi në Bashkësi

DIEREKCIJA POLICIJE U ZAJEDNICI I PREVENTIVU

Direkcija Policije u Zajenici i Prevntivu   odnosno  koncept Policiranje u Zajednici   je jedna dosta bitna oblast   koja se odnosi  na izgradnji  jednog zdravog  i efikasnog partneriteta    sa zajednicom,  obostranu  razmenu informacija  na identifikaciji problema  ili preokupacije zajednice  u smislu bezbednosti  kao i sprečavanju  negativnih pojava  ili njihovo  zajedničko rešavanje   sa zajednicom.

 

“Policija je Narod a  Narod je Policija   ”  je izreka  koja    sveobuhvatano  i jednostavno  definiše    ulogu i cilj  Policije Kosova  sa proširenjem  na svim organizativnim policijskim nivoima    na pružanju bezbednosti  za zajednice  kroz kvalitetnih i iskrenih usluga .

 

U cilju ispunjavanja   uloge policije  i postizanju ciljeva  na povečanju   nivoa javne bezbednosti  i smanjivanje straha  od kriminala,   Policija Kosova , odnosno Direkcija Policije u Zajednici  i Preventivu ,  tako da bude što bliže gradjaninu, odlučila je proširenje  njenjih aktivnosti   po svim zajednicama   u Republiku Kosova  uz pružanje partnerstva  izmedju Policije i gradjana.

 

Cilj  Direkcije Policije u Zajednici i Preventivu, je proširenje  Demokratskog Policiranja  u Zajednici    pomaže i olakšava se  preko implementianja  Strategije i Plana Delovanja     2012-2016 “ Policioranje u Zajednici ” . Aktivnosti  koji proizilaze iz  ove strategije  do sada  uspešno se primenju  .  Organizovane  su razne kampanje  samosveti  oko ove strategije  odnosno oko Koncepta  Policiranja u Zajendici  unutar organizacije  Policije Kosova  na svim nivoima  takodje i za gradjane Republike Kosova  domaće i medjunarodne  partnere koji se angažuju   u oblasti Javne bezbednosti.

 

Preko implementacije  ove strategije  , Policija Kosova    omogučiće  gradjanima da   upouznanju policajce  koji će da patroliraju  u njihovo naselje ,  odnosno u  POLICIJSKOM SEKTORU   gde oni pripadaju   na osnovu policijske podele ,  i da komuniciraju sa   policijskim službenicima  oko njihovih uznemirenja  i  brige koje njih  preokupiraju.   .

 

POLICIJSKI  SEKTOR podrazumeva  jedan  odredjeni deo   jedne  teritorije , u okviru  granica jedne ili više  mesnih zajednica   na teritoriju  jedne Opštine,     u koje  jedan odredjeni broj  policijskih službenika   obavljaju sva  policijska delovanja   u vezi sa podizanjem saradnje,  identifikaciju problema   zajednice i  prestupnicima  , sprečavanju negativnih pojava  u zajednici, poboljšanje bezbednosti  na putnom saobračaju   i rešavanju potencialnih problema  koji ugrožavaju   opštu bezbednost u zajednici .

 

Direkcija Policioje u Zajednici   i Preventivu  usko saradjuje  i koordinira aktivnoste  sa vladinim i nevaldinim organizacijama , medjunarodnim  partnerima,  koji imaju iskustvo i orijentaciju  iz  oblasti bezbednosti u zajednici.    Osim ove saradnje ,  u cilju institucionalizacije , organizovanju i saradnji sa članovima zajednice, Direkcija Policije  u Zajednici  i Preventivu ,  na  pedolog svoje   Zajednice  i Komandira Stanice   i uz odobrenje  od strane Generalnog  Direktora Policije  osniva Lokalne Komitete  za Javnu  Bezbednost (LKJB).

 

Osim Lokalnog Komiteta  za  Javnu Bezbednost   forum bezbednosti koji formira  Policija Kosova,  u Republiku Kosova ,  postoje i Opštinski Saveti  za Javnu Bezbednost,    (OSJB)  i Ekipe Delovanja za Javnu Bezbednost   (EDJB)  koje podržavaju   Koncept Policiranja u Zajednici i  dosta  više  doprinose na povečanju  opšte bezbednosti u zajednici.

 

U cilju podrške,  izgradnje kapaciteta   i profesionalizma  planova ovih foruma bezbednosti    uz stalnu podršku  medjunarodnih partnera  kao što su Organizacije za  Bezbednost i Saradnju  u Evropi (OEBS) i Uprave  Američke Države , programa  ICITAP  i uz usku saradnju   sa Ministarstvom  Unutrašnjih Poslova   (MUP)  i Policiju Kosova   (PK) otvorena i opremljena je  sa  potrebnom tehnologijom  za rad  Kancelarija Koordiniranja  za Bezbednost u Zajenici   sa sedištem u Kosovskoj Akademiji za Javnu  Bezbednost  u Vučitrnu

 

Strategija i plan delovanja  “Policiranje u Zajednici ” 2012 -2016

 Kontakt:

Direkcija Policije u Zajednici i Preventivu

Tel: 038 5080 ext. 1250

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje