Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

RDP PRIZREN

Regionalna Direkcija Policije Prizren

Zona odgovornosti ove direkcije ima površinu od 1.706 km2 sa stanovništvom od oko 277.007 stanovnika sa mešovitu etničku pripadnost Albanaci,Turci, Bošnjaci, Serbi, RAE, Goranaca itd. Ova masa stanovništva je raspodeljena u ćetiri opštine koje pokrivaju ukupno 152 sela.  U okviru RDP- Prizrena, su: 

 

I. POLICIJSKE STANICE:
o Prizren, 
o Suva Reka, 
o Dragaš i
o Mamuša.
II. POLICIJSKE PODSTANICE 
o Sreska, 
o Žur, 
o Muštišt  i
o Kruševo.
III. Saobračajna Regionalna Jedinica u Prizrenu  
 
IV. Malo istorije o poreklu i napretku Policije Kosova u regionu Prizrena 
 
 
o 6 septembra 1999, misija OEBS- a na Kosovo, u skladu sa rezolucijom 1244, osnivala je Policijsku Školu i poćela je sa obučavanjem kandidata za pripadnike PSK-a.
 
o Sredinom novembra 1999, 15 novih pripadnika PSK-a, nakon diplomiranja u Policijskoj Školi u Vučtrnu, počinje da radi sa policjksim patrolama u regionu Prizrena, uz pordšku i pomoć Policije UNMIK-a koji su preduzeli odgovornost za njihovo obučavanje i osposobljavanje za policjksi rad na terenu. 
 
 
o Nakon nezavisnosti svih stanica i podstanica u regionu Prizrena i preuzimanje odgovornosti za bezbednost i javni red, dana 23.06.2005 izvršeno je preuzimanje  nadležnosti i kod regionalne  komande policije u Prizrenu i od tog datuma deluje   u   pomoć gradjana, uglavnom na osnovu svojih snaga. 
 
 
 
 
ZONA ODGOVORNOSTI PRIZREN
 PRIZREN 
 
Prizren je antički istorijski grad prostire se širom obale reke Belog Drina , pod živopisnim padinama Šar  planina. Arheološki nalazi  dokazuju da je Prizren jedan od najstarijih gradova Jugoistočne Evrope i šire. 
Predmet velikih društvenih pokreta tokom odredjenim vremenskim periodima, Prizren preživeo plime i oseke ekonomskog, socijalnog i kulturnog razvoja, pretrpela izmena naziva .   
Istorijski podaci govore  da je najveći razvoj Prizrena bio je tokom XIV IXIX veka, kada je poznat kao jak trgovački centar, rasadnik zanata, kulture i umetnosti, što dokazuje i  prisustvo više od 65 istorijski nepokretnih spomenika i preko 600 ostalih pokretnih, sve to pod zaštitom države. Nije slučajnost  da se Prizren nayiva  gradski muzej. 
 
 
Geografski položaj 
 
Opština Prizrena nalazi se na jugozapadu Kosova.  Granići se sa Albanijom na zapadu, sa IRJ Makedonije na jugoistoku, sa opštinom Djakovicom na severozapadu, sa Orahovcem na severu, Suva Reka na severoistoku, sa  Štrpcem na istoku i Dragašom sa jugu i sastoji se od 73 katastarskim opština . Površina – 608 km 2 (5.58 % teritorije Kosova), – nadmorska visina – je 412 do 500m, dik na planinama ( vrhovi Šara) prelazi 2000m, blaga Klima sa mediteranskim uticajem. Opština Prizren ima privatno zemljište   29,289 ha društvenog zemljišta  – 34,697ha,   pod sistemom navodnjavanja – 3.300 ha.   
 
Stanovništvo 
Prema poslednjem popisu stanovništva   2011 godine, i narednim procenama iz Zavoda za Statistike Kosova , u opštini Prizren su oko 177.781 stanovnika u 31.419 porodica. 
 
Turizam 
Povoljan regionalni geografski položaj i bogata prirodna baza, mnogobrojni kulturni-istorijski objekti, kao i bogati folklor  su glavni temelj za razvoj turizma u Prizrenu. Ovo je doprinelo da Prizren bude turistički i najposećeniji grad na Kosovu. 
Prizren ima potencijal za održivi razvoj turizma: tranzita, planina, zimski i za vikend. Ovi oblici turizma su prisutni i predstavljaju dobar izvor prihoda za Prizrenske privrednike. Zimski planinski turizam – Prizren je okružen planinama sa tri strane.  
Na  planinama  Šare koje dostižu do 2750 m. nadmorske visine postoje 16 planinska jezera. Veliki deo ove zone je pod zaštitom u cilju razvoja turizma. 
Na jednoj strani planina Koritnika i Paštrika sa druge strane  predstavljaju veoma veliki prirodni potencijal za razvoj planinskog turizma. Na Šar Planine postoje stotine metara skijaških staza koje se ne koriste, ali one predstavljaju veliki potencijal za razvoj zimskog turizma. 
 
Mesta i objekti od opšteg kulturnog značaja:
 
a) Kompleks Saveza Albanaca Prizrena, 
b) Hamam Gazi Mehmet Paše ( XVI vek),
c) Katolička crkva (1870), 
d) Galeria na hamamu  Gazi Mehmet Paše, 
e) Katedrala  Pomoćne Gospodje, 
f) Džamija  Sinan Paše ( XVII vek), 
g) Crkva Svetog Petka, 
h) Džamija  Emin Paše 
i) Halveti tarika Tekija, 
j) Kameni Most, 
k) Tok Belog Drina , 
l) Pijac Prizrena, 
m) Hrast u Marašu, 
n) Šadrvan, 
o) Sahat Kula. 
 
Kultura –  Za zaštitu,  negovanje i predstavljanje vrednosti nasledja materijalne i duhovne kulture, u gradu Prizrena, su:   
 Dom omladine sa bibliotekama za decu i odrasle, 
 Institut za Zaštitu Kulturnih Monumenata , u okviru koga  spadaju: Arheološki Muzej, 
 Muzej Hidroelektroprivrede , 
 Spomen – Kompleks Saveza Albanaca Prizrena ( sa istorijskim muzeom, etnografskim sektorom, galerijom umetnosti i bibliotekom), 
 Regionalni Istorijski Arkiv, 
 Kino “BeliDrin” sa letnjom baštom za projektiranje filmova na otvorenom nebu  , 
 Desetina KUD-amaterske, 
 Književni klub, 
 Udruženje slikara i nevladine organizacije ukljućene iz oblasti kulture.
 
 
Infrastruktura 
 
Putna mreža teritorije opštine Prizrena je duga oko 550 km i sastoji se od autoputa, regionalne i one lokalne. Prizren i sela i oko njega snabdevaju se pijačom vodom iz četiri glavna izvora i od reke Beli Drin  preko sistema filtriranja. Ukupna površina pokrivena vodovodnim sistemom je oko 13,5 km2 i prosečna količina vode koju konsumira jedan stanovnik je 150 litara u 24 sata.   
 
ZONA ODGOVORNOSTI  SUVA REKA
 SUVA REKA 
 
Geografski položaj  
Opština  Suva Reke nalazi se u južnom delu Kosova. Ova opština ima jednu površinu od 361 km² i sastavlja se od 43 sela i grada. Ograničava se sa opštinom Prizren, Orahovca, Mališeva, Lipljana, 
 
Štimlje, Uroševac,i Štrpce. Opština Suva Reka je  zaokružena  sa visokim planinama  , na sevreo-zapadu   sa planinama   Pagaruiše i Temećine sa nadmorskom visinom  od 796 do 828 m, na severu  sa Caraljevom,   922 do 1.048 m, na zapadu sa planinama Jezerca, 1.677 m (Kryet e Ahishtes) i  jugo-istoćno  sa planinama Šara    2.092 m (Dera e Pashës) dok u zapadu sa  ravnicom   (nizije ) Prizrena. Prosećna nadmorska visina  u opštini je  455 m. Sami grad Suve Reke, nalazi se na nadmorskoj visini  od    400 m. Prostor ove opštine je   361 km² što pokriva   3.3 % teritorije Kosova  . Od prostora opštine  , koja obuhvata   36.099 ha (ili  361 km²), od  toga   15.074 ha ili 41.7 % je  pokrivena je šumama  , 19.373 ha ili  53.7 % je poljoprivredno zemljište  i 1.652 ha ili 4.6%  ostale površine . Preko teritorije  ove opštine  ,  sa jednim dobrim geografskim položajem  , prolaze dosta važni putevi  koja povezuju glavni grad, Prištinu,  sa regionalnim centrom   Prizren,  i produžavaju    dalje za  Albaniju.    
 
Stanovništvo 
U opštini Suva Reka  žive oko    59.722 stanovnika . Karakteristike stanovništva  opštine su  da ima dosta mlado stanovništvo   a koji je jedan bitan faktor  za budući privredni društveni razvoj   . Polna struktura stanovništva  je takoreći   jednako     50 (Ž) i  50 (M). 
 
Etnička Struktura – Opština Suva Reka ,   uglavnom je bila naseljena sa albanskom stanovništvom    dok su   ostale manjine bile manje prisutne  , činjenica da je  stanlo  išla ka smanjivanju.   Procenjuje se da oko   95 % su albanci, i   4.2 % ostale zajednice  . Opšti broj porodica smatra se da je oko   11, 667 ( prosek jedne porodice  smatra se da je  sa  7.5 članova). 
 
Poljoprivreda  -Ukupna površine zemljišta   u Opštini Suva Reka   je 36,099 ha. Od te površine   19,373 ha (53.7%) je poljoprivredno plodno zemljište  ; 1652 ha (5%) su neplodna zemljišta ili ledine   ; kao i  15,074 ha (42%) su šume . Od ukupne površine   od  19,373 ha,  obradivo poljoprivredno zemljište površine oo  12666 ha. Ovo je posejano  sa poljoprivrednim kulturoma kao sa žitaricama , vinogradi,  povrće i voće  . Livade zauzimaju površinu od    2250 ha, pašnjaci   2875 ha i 1582 zemljšte ledine. 
Stočarstvo – Postojeća površina livada  , pogodan  teren za pašnjake   kao i stalno zainteresovanje stočara  za stočarstvo i živinarstvo   su potencialni  za priveredni razvoj  na  ublažavanje  socijalnih problema u selo.    
Šumarstvo – Teritorija opštine ima jednu površinu  sa šumama od    15,074 ha. Ova površina sačinjava oko  41.7 % ukupne teritorijalne površine , od koje u  društveno vlasništvo je  8685 ha šume  (ose 57.6 %), kao i u privatnoj svojini su  6389 ha (ose 42.4 %). 
Turizam 
U opštini Suva Reka  ugostiteljstvo i turizam   nhikada  nije imalo neku posebnu važnost  u celokupnom privrednom razvoju   . Opština Suva Repa ima dosta pogodna i interesantna  područja    za razvoj turizma   koje se nalaze   na masivnom  kompleksu Šarskih planina,  koja se prostire  na delu   SI i  JI   Muštišta, kao i na području  Caralevskih Planina   . Prirodne lepote,  , vegetarialna bogata flora  , vode i  nadmorksa visina   1500 m. 2400 m, alpska mediteranska klima  ,povećavaju radoznalost  posetioca  kako tokom leta tako i  preko zime.   
Interesantna mesta za posete   
Pašina Kula u  Muštištu,  Kuća  Ramë Bllacës u  Bllace, Kulla e Jonuz Tafollit u  Ćadrak. Sve pojedinaćne ili kolektive spomenike   pali boraca , spomenik civilnih žrtava  rata  i mesto  masakriranih pripadnika  naselja Beriša  u Suvu Reku  , vodenice  Breshancit, Vodenica  Dragaqine  , Vodenica  Budakove, Vodenica  Semetišta, Šar Planine, Kamen  Dellocit, Buqalla  u Rećane. 
 
Kulturna-arheološka nasledja  – u ovoj  opštini je ukupno   8 kulturne institucije  , 3 doma kulture  , 1 omladinski centar , 3 biblioteka i 1  javna gradska arhiva  . 
Opština Suva Reka  ima više registrovanih arkeoloških  područja    , navodne ili dokazane  . Materijalna arheološka kultura   Hisara , Raštana, Studenćana, Kastrci, Peqanit, Blace, Dubićaka, Široke  i td. ., ubedljivo pokazuje  stalni život  Paleolitita  do današnjih dana  . Arheološki bazen Suve Reke  je od posebne važnosti    za istoriju i balkansku  arheologiju     u celosti   i narošito onu albansku .   Ovo potvrdjuju arheološka istraživanja       60, 70  godina  i  iskopavanaje  stratigrafskih provera    Hisari 2003   Hisari 2004. 
 
Infrastruktura 
Do sada u ovoj opštini  asfaltirano je samo   110 km puta. 
 
Civilno Društvo  – Postoje nekoliko  različitih NVO  koje deluju  u opštini Suva Reka  koje se bave raznim aktivnostima.

 

ZONA ODGOVORNOSTI DRAGAŠ  
 DRAGAŠ 
 
 
Geografski položaj   
Opština Dragaš  nalazi se na južnom delu Kosova,  na troglu  granice  Kosova –Albanija –Makedonija  , sa nadmorskom visinom   1500 m koja predstavlja neosporivi prednost    za razvoj zimskog, planinskog i stočarskog  turizma . Opština Dragaš  ima teritoriju od      435 km/2  i geografski  sastavljen je  od dve  etničke teritorije   -Opoja  nastanjena albancima   (prostiru se u    18 sela)  i teritorija     Gora nastanjena   bošnjacima-  goranima  (takodje prostire se  u  18 sela ), što je ukupno  36 sela. U strukturi površine opštine   62 % su pašnjaci, 16 % šume, 13 % livade i  9 % njive. 
 
Stanovništvo 
U opštini Dragaš  broj stanovništva je    oko  33.997 stanovnika , sa jednim srednjim godišnjim povečanjem d  1,7%. Što se tiće etničke strukture ,  kao   službene podatke koje koriste su na koje i dalje se bazira    UNMIK-i  OSBE-ja  na osnovu koga rezultira  da ona bude    58,7%  albanaca i  41,3 %s bošnjaka – garan.  
 
Interesantna   mesta za posete  
Celokupna teritorija opštine Dragaš,  je interesantna   za posete  , zahvaljujući retkim prirodnim lepotama  , naročito onih na delovima brdovitih planina  i  graničnog pojasa.   Zahvaljajući ovim  karakteristikama , ove planine  ,  u celosti mogu imati  naziv  nacionalnog parka  i mogu biti atraktivne   za zimski i letnji  turizam   , a naročito  delovi sela  : Restelica, Brod, Radeša, Zapluže, Jezero Brezna, Zgatar Pećina, Pijac , HC Dikance i td. . 
 
Turizam 
Za opštinu Dragaš , zimski i letnji turizam predstavlja perspektivu i dalje je  slabo iskoriščena, jer ima idealne preduslove i to omogučavaju prirodne karakteristike – retka flora i fauna i atraktivni planinski tereni i bezkrajna planine  Šara. U tom kontekstu , sasvim uspešno funkcioniše u Brodu Rekreativni Centar – Turizma Argjena, gde se organizuju razni službeni i privatni sastanci, dok interesovanje za širenje sličnih centara u drugim planinskim atraktivnim mestima Opštine.    
 
 
Kultura – U Dragašu funksioniše Dom Kulture i III  kuće na terenu ( Bresane, Belobrad i Kruševo), gde funkcionišu i biblioteke, kao što funksioniše matična biblioteka u Dragašu i druge po školskim institucijama, , kojima je potrebno ažuriranje sa novim knjigama.   
 
Infrastruktura 
Sa posleratnim asfaltiranjem, na celoj teritoriji opštine procenjuje se da je asfaltirano oko 120 km puta, na obe teritortije   – Opoja i Gore. Pitanje piajće vode je rešeno u večini lokaliteta opštine kroz izgradjenih vodovoda angažovanjem sopstvenih sredstava, dobrpvoljnim  radom , ili projekta raznih donatora, tako da se trenutno smatra da funsioniše oko 200 km vodovoda. Ali u Dragašu ka opštinski centar, i dalje je problem kvalitetna voda za piće, jer se filtrira sa zastarelim sistemom filtriranja.     
Civilno društvo  –  Trenutno u opštini Dragaš sa aktivnostima mogu se istaći samo NVO kao Mështekna, Memleqët, Dora e Ndihmës, Flaka, Sara, Dora e Shpresës, Qendra Rinore (DYC) itd. 

 

ZONA ODGOVORNOSTI  DRAGASH
MAMUŠA 
 
Mamuša je osnavana po Administrativnoj Naredbi 2005/11 dana 27 septembar 2005. 
 
Geografski položaj  
Teritorija Mamuše sastoji se  od 12.4 km teritorije i ograničava se sa opštinama Orahovac, Suve Reka i Prizrena. 
 
Stanovništvo 
Mamuša  ima oko  5.507 stanovnika sa etničkom strukturom : Turci, Albanci i Romi. 
 
Turizam i zanimljiva mesta da se posete
U Mamuši postoje razna karakteristična nošnja  kao i festival paradajza. Dok vredi da se poseti Sahat Kula kao i razne prirodne lepote.   
 
 
Jave    – administrativne službe 
Kultura – Kulturni život u Mamuši pokriva se  domom kulture koji je funkcionalan. 
 
 
Infrastruktura 
 Infrasturktura donekle je zadovoljavajuća. Postoje oko 2.4 km asfalta i oko 7 km kanalizacije. Takodje Mamuša ima 7 km sistema vodovoda i snabdeva se sa podzemnih izvora. Fiksna telefonija funkcioniše na celoj terotoriji PNJK Mamuše. 
 
 
Civilno društva:  Trenutno funkcionišu tri nevladine organizacije kao što su A.k Ferki, Alperenler i biznismeni Mamuše.

Lajmet

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje