Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

UPRAVA ZA LJUDSKE IZVORE

Uprava za ljudske Izvore

Kolonel Taibe Canolli Brajshori
Direktor Uprave za Ljudske Izvore

Uprava za Ljudske Izvore (ULjI) je jedna od pet Uprava Policije Kosova. ULjI je odgovorna da: Obezbedjuje sprovodjenje politika koje su vezano za osoblje i obuku; Pruža efikasnost i efektivnost na menadžiranja ljudkih izvora u okviru Policije Kosova; Pruža sprovodjenje ne diskriminisajuće politike za policijsko osoblje u okviru Policije, uključujući i nepristrasno polno predstavljanje, u svim oblastima, nivoima i da se uverava da strukture osoblja reflektira multietnički karakter Kosova; Da se uverava da regrutacija osoblja u Policiju Kosova da je zasnovan na profesionalnim kualifikacijama, nadležnosti i zasluge i da bi to razvijao na pravilno i transparentnu konkurenciju; Pruža jedan efikasan sistem za menadžiranje i razvoj kariere u celom osoblju policije.

ULjI preko obrazovanja i obučavanja namerava da izgradi jedan održivi sistem koji se uklapa sa potrebama i zahtevima korisnika službe. Da bi se uveravao da sve što radimo za pravla, vrednosti i razvoj su u službi zajednice.

 

U okviru ULjI su: Divizija Osoblja i Administracije, Divizija Obuke i Komisija za Koriščenje Sile. Svaka Divizija je podeljena sa jednim brojem direkcija i pruža administrativne funksije i koordinaciju za odgovarajuče aktivnosti direkcija. Drekcije dalje se odvajaju u sektorima i administrativnim jedinicama u skladu sa uslugama koje one pružaju.

Divizija Osoblja i Administracije

Divizija za Osoblju i Administraciju je odgovorna za razvoj i implementacije organizativne strukture na celom PK-a; Implementacija zakona, administrativnih uputstava, pravilnika, uredbe i SOP-a iz oblasti administracije kako bi omogučavali profesionalne usluge; Identifikacija i popunjavanje potreba osobljem i unapredjenom osoblju; Organizovanja procesa rugrutacije i seleksionisanje u PK-a; Monitoriranje realizacije programa obuke za mlade policajce i unapredjene policijske službenike; Identifikacija potreba za regrutaciju policijskog osoblja (policijski službenici i civilno osoblje); Identifikacija potreba unapredjenja u čin; Osnivanja politike za podržku zaposljenih u PK-u, na zdravstvenom i psihološkom smislu; Nadzor i kontrolisanje baze podataka u okviru divizije; Stara se za dobrobit svih zaposljenih u okviru PK-a.

 

 

 

U okviru Divizije za Osoblju i Administraciju su sledeće Direkcije:  

  1. Direkcija za Osoblje;
  2. Direkcija za Razvoj Performanse i Kariere;
  3. Direkcija za Unutrašnje Službe i
  4. Direkcija za Zdravstvene Službe.

 

Direkcija Osoblja

Direkcija osoblja  odgovorna je za : Sprovodjenje  važećih zakona , administrativnih upustava, pravilnika,  vezanih za menadžiranjhe  Osoblja   i   stara  se za njihovo  praktično i potpuno  primenjivanje ; Identifikacija potrba za policijsko osoblje  kao i slobodnih radnih  položaja  u PK-a; Planiranje i nadzor  procesa Regrutacije i selekcionisanja u PK-a  kako  bi se obezbedio izbor osoblja prema položaju  i činu  kao i dopuna  Organizativne Strukture PK-a.  

 

Direkcija  Unutrašnje  Službe  

Direkcija Unutrašnje  Službe   odgovorna je za : Procese  rada van službenog zadatka  i sekundrnog rada;  Sastavljanje  i menadžiranje    ugovora sekundarnog rada   ; Prevod službene dokumentacije  u okviru policijske organizacije   ; Osnivanje i razvoj kao i menadžiranje  centralnog arhiva  Policije Kosova. 

Direkcija za Razvoj Performanse i Karijeru  

Direkcija za Razvoj Performanse i Karijeru  odgovorna je za  : Administriranje procesa unapredjenja   ; Pripema mtaterijale testiranja   za sve faze testiranja  za sve činove  ; pružanje administrativne  i logistićke pomoći i služi kao sekretarija  za komisiju unapredjenja  tokom svih procesa unapredjivanja ; Monitorira  , administrira i analizira   procese ocenjivanja preformanse  za sve  kategorije ocenjivanja  rada  ; Nadgledava i monitorira  sprovodjenje   programa  terenske obuke  za mlade policajce  ; Monitorira faze sprovodjenja programa za  probni rad  za sve unapredjene službenike.   .

Direkcija Zdravstvenih Službi  

Direkcija Zdravstvenih Službi   je odgovorna da : Organizuje lekarske preglede  u saradnju sa ugovorenom kompanijom  koja pruža zdravstvene usluge  za radnike Policije ; Promovisanje   samosvesti  za zdrav život  , savetovanje i psihološku podršku ; Zdravstveno vaspitanje  preko prdvanja ,  raznih kampanja  kao i obaveštajne  brošure  ;  Saradjuje sa drugim institucijama kao što su  : Ministrstvo Zdrvstva,  Nacionalni  Institut   za  Javno  Zdravlje   , Centar transfuzije krvi, Centar Hitna Pomoći  uvek u funkciji pružanja  zdravstvene usluga  za radnike Policije Kosova   .

 

Divizija za Obuke 

 

Divizija za Obuke je odgovorna za stvorenje kadrova preko: Kvalitetnih programa za obuke namenjene za policijsko osoblje; Stalno poboljšanje kurikula za programe obuke prema operacionalnim potrebama i potrebama obuke;Povečanje kvaliteta upotrebljavajući savremene metode za nastavu i odvijanje; Pruženje kvalitetnih radova za jednu bolju performancu i stalno poboljšanje.   

 

 

Filozofija obuka osniva se na pravila za sve potrebne pripreme za obavljanje policijskih dužnosti mogu se postići preko stalnih obuka tokom cele karijere, koriščenje savremenih metoda nastave, i učenja kao i ojačanje saradnje, sa domaćim i medjunarodnim institucijama koje imaju za cilj profesionalno uzdizanje policijskog osoblja. Ovaj pristup je u skladu sa demokratskim modelom obavljanja policijskih dužnosti, na osnovu najboljih praksa EU-e iz oblasti obuka. Sve obuke koje se nude počev od onih osnosvnih, unapredjenih, specijalizovanih, i lideršipa su zasnovane u istoj filozofiji profesionalnog osposobljavanje. Prioritet obuka je profesionalno uzdizanje kapaciteta obuka, formiranje i popunjavanje nastavnog programa, koriščenje savremenih metoda nastave, učenja, kao i ojačanje saradnje sa institucijama homologne i ostale organizacije.

 

 

U okviru Divizija za Obuke su Direkcije:

 

 

Direkcija za Podršku Obuka je odgovorna za administriranje obuka, razvoj, modifikaciju i sastavljenje novih programa za obuke, ocenjivanje obuka i istraživanje potreba.  

 

 

 Direkcija za Mandatne Obuke je odgovorna za održavanje, organizovanje i administriranje mandatnih obuka.

 

Direkcija za Speicjalizovane i Unapredjene Obuke je odgovorna za odžavanje, organizovanje i administriranje specijalizovanih obuka kao i koordinisanje obuka sa ostalim organizacijama.  

 

 

Divizija  za Obuke ima izgrajden održiv sistem obuke i obrazovanja koji je u skladu sa potrebama i zahtevima organizacije. Na godišnjim osnovama Divizija za obuke ima pripremljeno oko 90 vrsta programa za obuke koje se ostvaruju na osnovu potreba PK.

 

 

Osim obuke za policijske službenike, Divizija za Obuke aktivno je pomogla i pomaže u osposobljavanju i obučavanju pripadnika raznih agencija koji pruže javnu bezbednost na Kosovu. 

 

Komisija za razmatranje upotrebe sile

Komisija za razmatranje upotrebe sile je odgovorna za menadžiranje i administriranje slučajeva upotrebe fizičke sile od strane policijskih službenika.

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje