Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Lokalni Komiteti za Javnu Bezbednost

Lokalni Komiteti za Javnu Bezbednost

Lokalni Komiteti za Javnu Bezbednost    su konsultativna tela  za policiju za idenrtifikaciju  , adresiranju  i u partnerstvo sa policijom  vrše rešavanje  lokalnih problema u zajednici.  

Ovaj forum bezbednosti  može da se inicira  za osnivanje na dva načina   :

  1. Kada gradjani svojom inicijativom  žele da se bolje  organizuju  na identifikaciji  i adresiranju problema   kao i podizanju   kvaliteta  saradnje i komuniciranje sa policijom.    Gradjani u tom slučaju podnose pismeni zahtev  kod komandira stancie policije  u njihovoj zoni odgo vornosti ,  dok ovaj poslednji  odobrava zahtev  zajednice  i dostavlja preko komandnog lanca kod Generalnog Direktora na usvajanje .  
  2. Komandir stanice  policije  na osnovu analiza  bezbednosti u zoni odgovornosti ,  na osnovu prijavljenih slučaja ,  i izveštaja sa terena   , tako da se poveća saradnja  i komuniciranje sa članovima  zajednice,   uz konsultaciju i   potpuno sporazumevanje  sa zajednicom podnosi zahtev preko  komandnog lanca  do Generalnog Direktora  na usvajanje.  

U cilju podrške,  izgradnji kapaciteta profesionalizma  članova ovog foruma  bezbednosti, i uz neprestanu podršku Organizacije za Bezbednost  i Saradnju u Evropi,    (OSBE) organizuju se  obuke koje se rade   sa izgradnjom partnerstva , rešavanju problema ,   sastavljanje  projekata  i td. 

Kulturni,verski i etnički profesionalni diversitet  u sastavu  Lokalnih Komiteta  za Javnu Bezbednost   (LKJB) dosta je istaknut, gde slobodno možemo reći da ovaj diversitet  dostiže procenat do   85%.

Uloga Policije  Kosova u  LKJB  dosta je bitna i od vitalnog  je značaja. Svaki LKJB ima  predstavnika   policije koji redovno   učestvuju  na organizovanim  sastancima  i rukovodjeni od strane predsedavajućeg     LKJB –ti  u kojima se razmenjuju informacije  ,   uznemirenja gradjana  i istovremeno se unapredjuje  saradnja   i komuniciranje sa gradjanima.   Ovaj forum beuzbednosti  je dosta važan  i na implementaciji  Nacionalne Strategije   za Bezbednost u Zajednici    i Plana Delovanja   2011-2016. Preko ovog foruma  dosta uspešno se postiže  da se izmenjuje pristup   sa gradjanima   da se promeni mentalitet  u dobrobit zajednice  preko izveštavanja  i saradnje  gradjana sa policijom.  

Policijski službenici   koji su članovi ovih foruma  dosta su profesionalno priprmljeni  i imaju dobre veštine komuniciranja. 

Opšti uslovi  za osnivanje i funkcionisanje  Lokalnih Komiteta za  Javnu Bezbednost.   

Lista  LKJB-ti na Kosovu.

Sastanci članova  LKJB -ti   sa lokalnom stanovništvom  za iznošenje problema zajednice.  

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje