Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

RDP DJAKOVICA

REGIONALNA POLICIJSKA DIREKCIJA -DJAKOVICA

Osnivanje RDP –Djakovica  01.01.2015

Zona odgovornosti Regionalne Direkcije Djakovice ili njeno područje  je odredjena prema podeli koju ima sudstvo i to obuhvata opštinu Djakovice, Orahovca i Mališeva.  

Ovo područje pripada Južnozapadnom delu Kosova, odnosno prospire se na srednjem delu Dukadjina, okružena šumama i planinama sa nadmorskom visinom od 365m-265m, sa srednjom kontinentalnom klimom sa slabim uticajem sredozemne klime, bogatu hidrografsku mrežu, prirodnog i kulturnog nasledstva, poloprivredno zemljište visokog kvaliteta, pašnjake, livade, tradiciju u gajenju voća i vinograda, pčelarstva, živine, poznata za kultivisanje domaće radinosti.     

Dva granična prelaza sa Albanijom  u Qafë  Prush i  Morinu kao i druge dve privremene- sezonske  tačke – ćine ovaj Region kao nosioca ekonomskog razvoja  centar koridora koji povezuje ovaj deo i večinu Kosova sa Albanijom.    

Ovaj Region ima svoje specifičnosti počev od veličine koja je 1109 km², sa 165 sela i tri grada, sa oko 205.377 stanovnika sa svom geografskom položaju i objektima od posebnog značaja. 

Postoji jedan veliki broj osnovnih, srednjih škola, državni Universitet kao i dva privatnih universiteta.  U ovim institucijama osim učenika i studenata iz Djakovice , odnosno iz Regiona i ostalih gradova  Kosova ima puno učenika i studenata iz Albanije.   

U ovom Regionu imamo objekte od posebnog značaja kao Tužilaštva, Sudove, Opštinske Skupštine , razna tržišta, Zgrade PK-a, objekte PTK-a, veliki broj banaka i mnogo Tržišnih Centara, nekoliko sportskih dvorana, mnogo objekata verskog kulta i istoriski kulturni objekti.

 

U ovom Regionu kao u Djakovici i u ostalim gradovima imamo jedan veliki broj Industrijskih Objekata, planirano je da Djakovica ubrzo postane Slobodna Ekonomska Zona gde će imati poslovne investitore ne samo domačih nego i iz Evrope i šire.   

Imamo Regionalnu Bolnicu  ,,Isa Grezda” koja je frekuentisana i od strane mnogih gradjana iz Albanije i to iz grada Bajram Curra i Krume.   

Uskoro se očekuje  aktiviranje Aerodroma u Djakovici koja će imati svoje specifičnosti i u bezbednosnom pogledu.  

Imamo jezero Radonića koji nije samo posebno sredstvo Djakovice nego i celog Kosova za pitku  vodu i da se poliva poljoprivredna zemljišta i vinograda.  

Ovaj region osim kopnenih puteva koji povezuju mnoge gradove Kosova takodje i sa Albanijom takodje ima jedan deo pruge i autoputa. 

U ovom regionu postoje i mnoge druge specifičnosti koje će se pojaviti sa natpisom prema Opštinama i prema bezbednosnim sektorima. 

Bezbednost u saobračaju 

Zona  odgovornosti  regiona Djakovice poseduje 201 km magistralnog i regionalnih  puteva ne uključujući i deo autoputa, ukupno asfaltirani lokalni i regionalni putevi su oko 306 km.   

ZONA ODGOVORNOSTI DJAKOVICE

 Opština Djakovice pokriva jedno područje od 586.91 km2  uključujući 91 prebivališta. Prema poslednjem upisu 2011 godine, opština Djakovice ima stanovništvo od 94,556 stanovnika. 

Opština Djakovice se prospire u tektoničkom području Dukadjina koji se nalazi izmedju planina: Paštrika, Mokre Gore i Šara, u visini 360 m do preko 2650m, nadmorske visine. 

Doline reke Beli Drin, Erenika, Krena, Trava i Trakaniqa, kao i potoka, stvaraju u opštini Djakovice ravnice, večina od kojih je radna i veoma plodna zemlja.

Zone, površine i objekti od posebnog značaja u opštini Djakovici za Kosovo su:  

• Aerodrom Djakovice,

• Kanjon Belog Drina sa Svetim Mostom,

• Regionalni Park Miruše,

• Rudnik Hroma u Devi,

• Akumulativno jezero Radonića ,

• Velika Čaršija Djakovice,

• Kule  Dugadjina i

• Granične prelazne tačke Prush i Morina

Grad Djakovice je poznat kao kulturni centar , ne samo unutar  opštine nego i po Regionim i nacionalnim okruženjima, glavni nosioci kulture  grada Djakovice su: 

• Muzei,

• Arhiva,

• Institut za Zaštitu Spomenika,

• Biblioteka,

• Dom Kulture

• Narodno Pozorište Djakovice itd. 

Objekti od posebnog značaja su: 

• Sudske Institucije (Tužilaštvo i Osnovni Sud Djakovice),

• Objekat Opštine Djakovice, 

• Policijska Stanica Djakovica i Policijska podstanica u Ponošec,

• Granična Policijae/Region “ Zapad” u Djakovici ,

• Bolnica “Isa Grezda”  Djakovica,

• Ambulanta grada i Centar Porodične Medicine ,

• Univerzitet Djakovice,

• Osnovne i sredne škole,

• Dečije obdanište,

• PTK-a,

• Objekat filtera hidrosistema Radonića,

• Objekti  KEDS-a,

• Vatrogasci,

• Autobuska Stanica,

• Katastarski Zavod,

• Gradska Toplana,

• Objekti banaka  8 i 3  mikrofinancijske institucije,

• 16 različitih preduzeća,

• Ugostiteljski  objekti , restoranti  i 55 ostalih lokala od njih ,

• Benzinskih pumpa 34,

• Bazena 6,

• Taxi kompanija 5,

• Lokalni TV 1,

• Lokalne novine 1 i

• Lokalni radio 1.

• Sportska dvorana ,

• Džamije  32

• Tekie i turbe  15,

• Katoličke crkve  15,

• Pravoslavna crkva  4

Podela na Sektrore zone odgovornosti  

Pokrivanje terena u ovoj zoni je podeljen u četri  ( 4 ) Sektora, odnosno u tri Sektora ruralnih zona i na jedan Sektor grada koji je podeljen na četri manja dela.   

Podela Sektora je učinjena prema karakteristikama zone odgovornosti i realne najbolje  mogučnosti za njihovo pokrivanje.  

ZONA ODGOVORNOSTI – ORAHOVAC

Područje Opštine Orahovac ima površinu od  282 km2, ovo područje se sastoji od ukupno  35 prebivalište uključujući i grad Orahovac.  

Na osnovu rezultata popisa stanovništva od prve polovine 2011 godine,  prema zvaničnim podacima Opštine Orahovac, u ovoj opštini žive ukupno 56.208 rezidentni stanovnici   koji žive u   82.268 domaćinstva i  13.000 ne rezidentnih stanovnika.   

U  1 km2  žive upuno  (rezidentna i ne rezidentna stanovnika) 202 stanovnika.

Nacionalna struktura stanovnika  

U području Opštine Orahovca, na osnovu službenih podataka Opštine ukupno žive   56.208, od njih  95% albanca, 3% serba kao i  2 % (Romi, Aškaljije i Egipčanini). Srpski minoritet živi uglavnom u severnom Naselju Orahovca, selu Velika Hoča i Zočište  (u Zoqište samo osoblje  manastira). 

Objekti posebne značajnosti, domaće i medjunarodne institucije, poslovni , verski objekti itd.

• Objekat Opštine,

• Objekat Suda,

• Vatrogasci, 

• Baza  KFOR –a,

• Kancalarija  OEBS-a, 

• Objekat   PTK-a, 

• Kancalarije Političkih Partija, 

• Dve Javne Medije, 

• Šest preduzeča Prevoza,

• Deset Zdrastvenih  Objekata,

• Trideset i devet Škola,   

• Četiri Kulturne Institucije,   

• 28 Džamije i Tekije,   

• 15 Crkve i  1 Manastir, svi pravoslavni, 

• 19 NVO, 

• 34 Poslovni objekti,

• 33 Benzijske pumpe ,

• 58 Ugostiteljski objekti,

• 21 Industrijski  objekti, fabrike ,

• 16 Financijski objekte (banke, filiale),

• 13 Sportski  rekreativni objekti, 

• Tri električne trafo-stanice velikog kapaciteta.  

Stalno fizičko obezbedjenje za  24 sati  od strane Policije Kosova, je u pravoslavnom Manastiru u selu Zočište ali ne od strane policajca ove stanice ali od  strane JVKN, u Prizrenu akuelno.   

Auto putevi i pruge  

U zoni odgovornosti PS Orahovac prolazi magistralni put  Djakovica-Prizren  (12 km), koja je opterečena sa saobraćajem,    magistrala Djakovica -Kramovik-Klina (6 km), zatim regionalni putevi  Xrxe-Orahovac-Mališeva  (17km),  Xrxe-Ratkoc-Kramovik (18km), Orahovac-Brestoc- Velika Kruša  (10 km), Orahovac-Opteruša-Suvareka  (7 km) i  Orahovec-Drenovac-Poluža-Čiflak  (10 km) kao i mnogi lokalni putevi.   

Kroz zone odgovornosti PS Orahovac se prostire i železnička pruga koja dolazi iz pravca Kosovo Polje-Klina-Kramovik-Xrxe-Prizren, koja u našoj zoni odgovornosti je u dužini od 35 km.

Postoje dosta objekti železničke infrastrukture i platforme, koje su trenutno van funkcije.  

Železnički trase koristi se samo do Xrxe i to za vreme letnjeg sezona od  Silosa u   Xrxe, za  Prizren je blokiran, železnički saobraćaj razvija se poteškoćama zbog oštećenja železničke infrastrukture kao i totalno neodržavanje od strane Direkcije Železnice.  

ZONA ODGOVORNOSTI –  MALIŠEVO

Opština  Mališevo nalazi se na centralnom delu Kosova, i nalazi se izmedju centrima   glavnim (gradovima)   Kosova, u jednoj jednakoj razdaljini.  

Opština Mališevo ima površinu od 306.3 km2, ima 44 prebivalište sa preko  54. 613 stanovnika,  ili  209 stanovnika u 1 km2. Mališevo (Administrativni Centar), povezuje se magistralnim putem Priština – Peć, na udaljenosti 11 km, i sa magistralnim putem   Priština – Prizren, na udaljenosti 15 km.

Mališevo se ograničava sa šest susednih opština: Klina, Skenderaj, Glogovac, Lipljane, Suvareka i Orahovac.  

U grad Mališevo kao Opštinski i Administrativni  centar žive oko  3.600 stanovnika, dok drugi deo žive u   43 stanovništva-druga sela.  

Zona  Mališeva karakteriše se za ove specifičnosti:   

• Opština Mališeva karakteriše se rekom Miruša, Vodopadom ,, Miruša’’

• Sa termalnom izvoru u selo Banja. Kapacitet vode ovog izvora je 120 l/sec. Temperatura vode  izvora je  220 C, konstantne tokom cele godine.

Lajmet

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje