Policia e kosovës
Policija Kosova / Kosovo Police

Granična Uprava

UPRAVA ZA GRANICE POLICIJE KOSOVA

Fehmi Xhata

Direktor Uprave za Granice

UPRAVA ZA GRANICE POLICIJE KOSOVA  

U okviru Policije Kosova funksioniše Uprava za Granice  

V I Z I JA Uprave za Granice   :

“Otvorene granice,  ali kontrolisani i bezbedni  ”.


 CILJ

Opšti cilje Uprave za Granice,  je razvoj  jednog bezbednog sistema za granice,  koja će da integriše sve odgovorne državne agencije    za kontrolu i nadzor granice.  Da Kosovo  bude bezbedna  povečanjem bezbednosti na granice  i da  sprovodi važeće Zakone.  


M I S I JA   U P R A V E   ZA   G R A N I C E   

“Da garantoje  povečanu graničnu bezbednost sprečavanjem, otkrivanjem i hvatanjem ukljućenih kriminalaca,   na medjugranične kriminalne aktivnosti, terorističke aktivnosti, trgovina ljudskim bićem, falsifikovanje dokumentacije, prevoza oružja za uništavanje mase, narkotike, oružje, ukradena vozila i ostala krijumčarenja zabranjena zakonom”.


UPRAVA ZA GRANICE

Uprava za granice je deo Policije Kosova. Na realizaciji svoje misije za kontrolu i nadzor granice, kontrolu ulaska, boravka i kretanja stranaca, sprečavanje i borbu protiv medjugraničnog kriminala.

Granično policiranje počelo je  1999 godine kao  Policija UNMIK – a pod mandatom rezulucije   1244, odgovorna za kontrolu i bezbednost na graničnim prelazima.  Ovo policiranje početno je osnovano da bi odgovorila posleratnim potrebama Kosova i njenim strukturama.  Bila je u skladu sa  ovim potrebama.   
Granični policijski službenici, Granična Policija su profesionalne, oni drže državnu bezbenost  na njihovim  krilima i to je jedini etnitet na Kosovo rasporedjen da bi bila:  

“PRVA ZAŠTITNA LINIJA” na Kosovu.


Uprava za Granice je odgovorna za:  

•    Menadžiranje i kontrolu na graničnim prelaznim tačkama;  
•    Menadžiranje, kontrola  i nadzor  duž  Zelene i Plave Granice  ;
•    Obezbedjenje nepovredivosti državne granice;  
•    Zaštita života i zdravlje gradjana;
•    Sprečavanje i otkrivanje krivičnih dela i prekršaja, otkrivanje njihovih počinioca;  
•    Sprečavanje i otkrivanje ilegalne migracije;  
•    Sprečavanje,   otkrivanje i istraga medjugraničnog kriminala u partnerstvu sa ostalim agencijama za zaštitu državne granice;  
•    Sprečavanje  prometa robe i zaraženog stočarstva preko državne granice .   

Trenutno na Kosovo funksionišu 16 prelaznih graničnih tačaka i   12 policijske stanice za nadzor granice.  

Unutrašnji i spoljni razvoj na povećanju graničnog policiranja, vodiće u pravcu realizacije njene misije. Ovi razvoji imaće u srž pobolšanje kvaliteta  usluga preko postizanja savremenih standarda i korišćenje naj unapredjenih oblika tehnologije.  


Trenutna organizativna struktura Uprave za Granice  

Uprava za Granice je deo Policije Kosova i organizovana je na nivo:  
•    centralni i  
•    lokalni.

Na centralnom nivou se    sastavlja   iz dve divizije:  

•    Divizija za Kontrolu i Nadzor Granice  i  
•    Divizija za Integrisano Menadžiranje Granice.   



Lokalni nivo sastoji se od:  

•    Regionalne Granične Direkcije  “Sever” Lužane
•    Regionalne Granične Direkcije  “Istok”  Kačanik
•    Regionalne   Direkcije  “Zapad”  Djakovica

Regionalne Granične Direkcije menadžiraju i kontrolišu policijske stanice za nadzor granica i prelazne granične tačke.    


Regionalna Granična Direkcija  “Zapad” Djakovica


 Regionalna Granična Direkcija  “Zapad” Djakovica   pod nadzorom ima državnu granicu sa Republikom Albanije,  Crne Gore kao i jedan deo granice sa Republikom Srbije i Republikom Makedonije.  

Pod kontrolom i nadzorom ima i granične prelazne tačke:   

•    Vrmicu,
•    Qafë Prush,
•    Qafë Morinë,
•    Kulu,
•    Shishtavec,
•    Orqushe,
•    Glloboqice/Borje.

Kao i policijske stanice za nadzor granice:  

•    Vrmicu,
•    Djakovicu,
•    Dragaš,
•    Vitomiricu.

•    Regionalna Granična Direkcija  “Sever” Lužane


Regionalna Granična Direkcija  “Sever” Lužane   pod nadzorom ima najveći deo državne granice sa Republikom Srbije.   
 

Pod kontrolom i nadzorom ima i granične prelazne tačke :  

•    Merdare,
•    Jarinje,
•    Bernjak,
•    Mutivodu.


Kao i policijske stanice za nadzor granice:  

•    Kaćikola,
•    Krpimeh,
•    Leposavić,
•    Zubin Potok.


  Regionalna Granična Direkcija  “Istok”  Kačanik



Regionalna Granična Direkcija  “Istok” Kačanik  pod nadzorom ima najveći deo državne granice sa Republikom Makedonijom, kao i jedan deo državne granice sa Republikom Srbije.   
 

Pod kontrolom i nadzorom ima i granične prelazne tačke :  
 

•    Elez Han,
•    Bela Zemlja,
•    Mućibabe,
•    Globoćice.


Kao i policijske stanice za nadzor granice:

•    Elez Han,
•    Žegra,
•    Gnjilane,
•    Mučiverce .



Integrisano Menadžiranje Granice  

Integrisano Menadžiranje Granice referiše se saradnji izmedju svih organa i  agencija ukljućenih u bezbednost i kontrolu granice, da bi omogućili slobodan  promet ljudi i robe, da se uspostavi efikasan i efektivan sistem integrisanog menadžiranja granice, kako bi se postigao cilj zajednićkih otvorenih, kontrolisanih,  bezbednih granica.




Koncepti Integrisanog Menadžiranja Granice  se zanvaju    na tri glavna stuba:  

•    Saradnja unutar službe,
•    Saradnja izmedju agencijama i  
•    Medjunarodna saradnja.

Integrisano Menadžiranje Granice i bezbednost granice, sadržava posebnu posvećenost u odnosu sa Ustavom Republike Kosova, zakonodastvo,političko delovanje i nacijonalnu bezbednost unutar zemlje, kao i medjunarodne odnose posebo u procesu pridruživanja   Evropskoj Uniji, drugim medjunarodnim strukturama i izgradnju poverenja sa susednim zemljama i šire.  

Zakonska osnova  
Uprava za Granice, njenu dužnost i odgovornosti vrši na osnovu:  

•    Ustava Republike Kosova,
•    Zakon o Policiji Kosova,
•    Kodeks Krivičnog Postupka Kosova,  
•    Zakon o Kontroli i Nadzoru Državne Granice  
•    Zakon za Strance,
•    Zakon o Azilu ,
•    Zakon o Saradnju  Izmedju Uključenih Organa  na Integrisano Menadžiranje Granice  .

Svi zakoni koji regulišu oblast Uprave za Granice su na snazi  i u skladu su sa legislacijom    EU-ja.


Model  Policiranja  koju sprovodi Uprava za Granice  

Kao model policiranja Uprava za Granice, sprovodi  policiranje nadzora i kontrole granice preko osmatranja, identifikaciju i nakon toga reagovanjem. Uprava za Granice sprovodiće  sistem obezbedjenja zasnovane u informacije intelegencije, o kretanju kriminala i analizu rizika.  Izbor ovog modela policiranja dolazi kao tok povećanih zahteva za jedanu kvalitetniju i bolju uslugu  gradjana kao i uspešna iskustva policijskih organizacija homologne sa zemljama Eurovpske  Unije.  

Svi ovi oblici policiranja imaće kao rezultat:  

•    Stvaranje jedne moderne kulture menadžiranja, koja će doneti orjentisanje Policijske delatnosti Granične Policije u pravcu planiranja.  
•    Izgradnju Partnerstva. Uprava za Granice i ako je vodja takodje nije jedina odgovorna institucija za kontrolu i obezbedjenje granice, ali zajednički deluje sa ostalim agencijama koje se bave   kontrolom i obezbedjenjem granice.  
•    Poboljšanje infrastrukture. Uprava za Granice ne može da pruža kvalitetn za potrebne usluge ukoliko one ne podržavaju se od jedne savremene infrastrukture.  


Objektivi  i aktivnosti Uprave za Granice su:  

•    Slobodno kretanje ljudi, robe i vozila   ,  kao i povečanje bezbednosti granice Republike Kosova ;
•    Sprečavanje i borba  protiv svih vrsta medjugraničnog kriminala i sprovodjenje  mera anti-korupcije  ;
•    Unapredjenje policijske medjugranične saradnje ,  kao i unapredjenje  menadžiranje resursa ;
•    Profesionalno  podizanje  i osposobljavanje policijskih službenika  .



Saradnja

Koncept  Evropske Unije  o Integrisanom Menadžiranju  Granice   , za Zapadni Balkan  pokriva koordiniranje i saradnju izmedju svih značajnih  organa  i organizacija uključeni u bezbednost granice, u cilju olakšavanja  kretanja robe i ljudi  i olakšavanje  trgovine u cilju uspostavljanja  efikasnijih sistema  i sa rezultatima Integrisanog  Menadžiranja Granice, u cilju postizanja zajedničkog cilja za otvorene  ali kontrolisane i bezbedne  granice   .


Ključni aspekti  koncepta  Integrisanog Menadđiranja Granice ,  su koordiniranje i saradnja  i podrška  nad tri sledečim stubovima :   
•    Saradnja unutar agencije  ,
•    Saradnja izmedju agencija  i   
•    Medjunarodna saradnja .

U cilju povećanja  efikasnosti  na menadžiranju granice,  je veoma  bitna i medjunarodna saradnja .   Ova saradnja najbolje može biti preko  razmene informacija , odredjivanje emergentnih procedura ,    kanlima komuniciranja  .   
Uprava za Granice nastoji  da unapredi  medjunarodnu saradnju  na tri nivoima  : multiratelarnu, bilateralnom i lokalnom .  Takodje Uprava za Granice,  nastoji  da se aktivnije uključi u multilateralnim procesima evropske saradnje, preko aktivnog učešća   na relevantnim radnim grupama.  
Trenutno,  iz oblasti medjunarodne saradnje,  Uprava za Granice se zasniva   na   memorandumu   saradnje  potpisanog  sa svim susednim zemljama.  

Uprava za Granice , održava medjugranične sastanke lokalnog, regionalnog i centranog nivoa sa  graničnim policijama, susednih država.  Postoje  zajednički centri   medjugranične policijske saradnje sa Rpublikom Albanije, Republikom Makedonije i u ovom procesu  je zajednička  trilateralni   centar medjugranične policijske  saradnje , izmedju Republike Kosova – Republike Albanije – Crne Gore  na  Plav Crne Gore .

U okviru saradnje sa susednim zemljama   Uprava za Granice   , realizuje  zajedničke granične patrole  granice sa graničnim policijama susednih zemlja  .

U okviru Ministarstva Unutrašnjih Poslova funksionišu i centri za  kontrolu i nadzor granice.  U ovom centru nadzor se realizuje zajedno sa drugim agencijama koje operiraju na granicu kao: Carina Kosova,  Agencija Veterine i Agencija za Kontrolu Ishrane.  

U cilju povečanja efikasnosti menadžiranja granice  , GPK nastoji  da u buduće sastavlja zajedničke  operacionalne planove  i planove delovanja , u slučaju raznih situacija  i sitem Emergentnog komuniciranja  sa susednim zemljama.

Biografia

Drejtor i Përgjithshëm i Policisë së Republikës së Kosovës

Z. Gazmend HOXHA

https://www.facebook.com/KosovoPolice
Opšte statistike: 2024-06-03
0
Nesreće sa fatalitetom
21
Nesreće sa povredjenima
31
Nesreće bez povredjenih
1521
Izrećene saobraćajne tikete
11
Hapšenja
03
Na zadržanje